Řízení lidského kapitálu v interkulturním prostředí

Co student/absolvent zná:

 • Uplatňuje znalost faktu, že klíčovým zdrojem rozvoje společnosti jsou znalosti, resp. lidský kapitál
 • Popisuje odlišnosti evropské, americké a asijské firemní kultury
 • Zohledňuje kulturní rozdíly mezi představiteli rozdílných geografických oblastí při pracovních i osobních jednáních s představiteli různých kultur, resp. v mezinárodních prac. skupinách

Co student/absolvent umí:

 • Disponuje vyšším stupněm kulturní/interkulturní inteligence díky řešení a případových studií a týmových diskusích o nich.
 • Spolupracuje a komunikuje v interkulturních/ multikulturních týmech

Sylabus předmětu v PDF

Řízení lidských zdrojů 1

Co student/absolvent zná:

 • Popíše systém řízení lidských zdrojů
 • Uplatňuje jednotlivé součásti systému ŘLZ ve vzájemných souvislostech

Co student/absolvent umí:

 • Pracuje s misí, vizí a hodnotami firmy jako se základními východisky řízení lidských zdrojů
 • Pracuje efektivně v týmu znalostních pracovníků
 • Uplatňuje rozvinuté soft skills nutné pro týmovou práci
 • Efektivně komunikuje v pracovních situacích

Sylabus předmětu v PDF

Řízení lidských zdrojů 2

Co student/absolvent zná:

 • Uplatňuje principy celého systému řízení lidských zdrojů v malé firmě a jejich základní zákonné úpravy
 • Zohledňuje specifické charakteristiky znalostních pracovníků

Co student/absolvent umí:

 • V práci zohledňuje souvislosti společenského, ekonomického a technologického vývoje a potřeb globálního trhu práce
 • Efektivně spolupracuje a komunikuje v týmech znalostních pracovníků

Sylabus předmětu v PDF

Řízení virtuálních týmů

Co student/absolvent zná:

 • Orientuje se v trendech vývoje práce a spolupráce znalostních pracovníků
 • Umí vysvětlit principy a zásady komunikace a spolupráce ve virtuálním prostředí
 • Umí popsat principy vedení virtuálních týmů
 • Umí popsat základní teorii týmové práce a její modifikace ve virtuálním prostředí

Co student/absolvent umí:

 • Umí využívat virtuální tržiště práce
 • Dokáže spolupracovat a komunikovat ve virtuálních pracovních týmech
 • Je schopen eliminovat rizikové chování ve virtuálním prostředí
 • Umí nalézt a získat pracovní uplatnění ve virtuálním prostředí

Sylabus předmětu v PDF

Peněžní toky a finanční rozhodování

Co student/absolvent zná:

 • Porozumí struktuře a členění finančních procesů v podniku
 • Orientuje se v typech a fázích finančního rozhodování v podniku
 • Získá schopnost zohlednit vliv faktoru času a rizika při rozhodování o finančních procesech (investice, tržní ceny aktiv)
 • Porozumí principům majetkové a finanční stability podniku
 • Umí popsat základní principy a východiska pro sestavení operativních finančních plánů
 • Osvojí si metodologická východiska pro zpracování finanční analýzy podnikového subjektu a pro navržení postupu k rozdělení hospodářského výsledku

Co student/absolvent umí:

 • Dovede strukturovat členění a uplatnit informační výstupy finančních procesů v podnikové evidenci
 • Dokáže sestavit provozní peněžní tok a operativní platební kalendář
 • Umí zpracovat základní finanční analýzu malého podniku, identifikovat slabá místa a navrhnout opatření ke zlepšení stavu
 • Zvládne ovlivňovat tvorbu optimální kapitálové struktury firmy s cílem minimalizace nákladů
 • Na základě účetních výkazů a principů tvorby plánů dovede navrhnout krátkodobý finanční plán menšího podniku

Sylabus předmětu v PDF

Udržitelnost v podnikání

Co student/absolvent zná:

 • Orientuje se v trendech vývoje podniků směrem k udržitelnosti
 • Umí popsat principy udržitelného managementu podniku
 • Disponuje znalostmi z reálného prostředí podniků, získaných v případových studiích, řešených v hodinách

Co student/absolvent umí:

 • Pracuje s udržitelností jako způsobem rozvoje podniku
 • Dokáže vytvořit udržitelnou strategii rozvoje pro jakýkoliv podnik na trhu
 • Orientuje se v reálných strategiích udržitelnosti u podniků na trhu a dokáže odlišit výborné strategie od jiných
 • Zohledňuje udržitelné principy při své budoucí práci v podnikové sféře

Sylabus předmětu v PDF

Matematické metody řešení problémů

Co student/absolvent zná:

 • Znalost základních nástrojů pro podporu rozhodování (rozhodovací matice,stromy)
 • Znalost základních pravidel pro rozhodování za jistoty, rizika a neurčitosti
 • Znalost základních pojmů teorie fuzzy množin
 • Znalost základů jazykově orientovaných modelů (báze pravidel, přibližná dedukce)

Co student/absolvent umí:

 • Schopnost pracovat s neurčitým popisem reality (včetně slovního popisu)
 • Schopnost strukturovat a analyzovat rozhodovací situace (problémy)
 • Schopnost vytvořit jednoduchý model rozhodovací situace v software FuzzME
 • Schopnost formálně reprezentovat expertní znalosti
 • Schopnost pracovat s bázemi pravidel a odvozovat z nich závěry

Sylabus předmětu v PDF

Informační a komunikační technologie

Co student/absolvent zná:

 • Dokáže vysvětlit aktuální trendy v informačních a komunikačních technologiích (ICT)
 • Zná různé typy aplikací pro správu dat
 • Umí použít základní terminologii spojenou s ICT

Co student/absolvent umí:

 • Absolvent se umí vhodným způsobem prezentovat na sociálních sítích a webových stránkách, umí správně používat komunikační kanály, zejména pak e-mail
 • Je schopen týmové spolupráce, plánování a sebevzdělávání pomocí on-line nástrojů
 • Umí efektivně vyhledávat a třídit informace

Sylabus předmětu v PDF

Projektový management

Co student/absolvent zná:

 • Uplatňuje znalosti v metodologii IPMA projektové řízení
 • Popíše přístupy projektového řízení
 • Definuje projekt a jeho fáze, základní metody a nástroje
 • Popíše základní vlastnosti projektového manažera a formy řízení projektu

Co student/absolvent umí:

 • Sestaví plán projektu s využitím základních metod (Logický rámec, analýza stakeholderů, analýza rizik, WBS)
 • Používá SW na podporu plánování a řízení projektů (MS Project, OpenProj, aj.)
 • Je schopen týmové práce (vypracování projektové dokumentace ve skupině)

Sylabus předmětu v PDF

Systémy managementu

Co student/absolvent zná:

 • Je schopen pochopit principy, souvislosti a navrhovat implementace SM (QMS, EMS,OHSAS, ISMS)

Co student/absolvent umí:

 • Navrhne a sestaví plány auditů u různých SM
 • Je schopen provádět interní audity v mezinárodních standardech SM¨

Sylabus předmětu v PDF

Management – bezpečnost a rizika

Co student/absolvent zná:

 • Orientuje se v problematice celkové bezpečnosti managementu, resp. v jeho jednotlivých částech
 • Je schopen analyzovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika managementu

Co student/absolvent umí:

 • Navrhuje jak předcházet, eliminovat nebo přenášet rizika

Sylabus předmětu v PDF

Psychologie a výběr pracovníků/zaměstnanců

Co student/absolvent zná:

 • Detailně popíše základní pojmy a vztahy v oblasti získávání a výběru pracovníků
 • Definuje smysl plánování lidských zdrojů v organizaci
 • Vyjmenuje a popíše jednotlivé metody výběru pracovníků
 • Popíše proces získávání a výběru pracovníků
 • Vyjmenuje a popíše vybrané psychodiagnostické metody

Co student/absolvent umí:

 • Připraví životopis a motivační dopis
 • Prezentuje sebe v rámci výběrového pohovoru (role play)
 • Hodnotí uchazeče v rámci výběrového pohovoru
 • Sestaví AC dle požadavků klienta

Sylabus předmětu v PDF

Manažerská psychologie 1

Co student/absolvent zná:

 • Definuje základní pojmy manažerské psychologie, školy manažerského myšlení a jednání
 • Popíše základní principy přístupu k osobnosti manažera a výkonové motivace
 • Popíše struktury a typický obsah manažerské práce

Co student/absolvent umí:

 • Demonstruje schopnost sebepoznávání, sebemonitoring, poznávání druhých
 • Prezentuje komunikační dovednosti a prezentační

Sylabus předmětu v PDF

Ekonomická psychologie

Co student/absolvent zná:

 • Vyjmenuje a definuje základní ekonomické školy
 • Popíše a vysvětlí základní ekonomické zákony
 • Definuje základy behaviorální ekonomie
 • Popíše základní principy ekonomické psychologie

Co student/absolvent umí:

 • Projeví kritické myšlení v oblasti posuzování psychologických fenoménů v oblasti ekonomických teorií

Sylabus předmětu v PDF

Manažerská psychologie 2

Co student/absolvent zná:

 • Seznámí se s různými typy podniků a vztažnými aplikacemi manažerské psychologie

Co student/absolvent umí:

 • Dokáže kriticky přemýšlet nad vizí založení firmy a kritických faktorech úspěchu
 • Dokáže formulovat poslání a vizi firmy
 • Dokáže kriticky přemýšlet a argumentovat v oblasti řízení lidských zdrojů v malé firmě – oblast vedení motivace, výběru zaměstnanců aj
 • Dokáže připravit realistický podnikatelský záměr pro zahájení podnikání v Olomouckém regionu

Sylabus předmětu v PDF

Organizační kultura

Co student/absolvent zná:

 • Definuje hlavní i odvozené pojmy organizační kultury
 • Popisuje složky a úrovně organizační kultury
 • Popisuje dynamické hledisko organizační kultury
 • Vyjmenovává a vysvětluje hlavní teorie organizační kultury včetně diagnostických

Co student/absolvent umí:

 • Stanovuje vhodný design pro výzkum organizační kultury
 • Provádí výzkum organizační kultury
 • Interpretuje zjištění o organizačních hodnotách návycích, praktikách apod.

Sylabus předmětu v PDF

Work life balance

Co student/absolvent zná:

 • Zná možnosti, jak je možné slaďovat pracovní a osobní život- a to na úrovni osobní, společenské i organizační
 • Je si vědom dilemat, která při slaďování mohou nastat (v různých etapách života a na různých pracovních pozicích)
 • Je si vědom, které typy práce by pro něj nejspíše byly vhodné
 • Zná možnosti jak vydělat peníze; Zná typy úvazků a jejich výhody a nevýhody organizace

Co student/absolvent umí:

 • Umí slaďovat pracovní a osobní život
 • Umí efektivně využívat pracovní čas
 • Umí „přepnout“ mezi pracovním a nepracovním časem
 • Je schopen navrhnout systémové změny vedoucí k lepší kvalitě života pracovníků

Sylabus předmětu v PDF

Myšlení a rozhodování v praxi

Co student/absolvent zná:

 • Ví, jak lidé přemýšlí a rozhodují se (iracionální a racionální složky)
 • Zná slabá místa svého přemýšlení a rozhodování
 • Ví, jak jednoduché je nacházet v životě kauzalitu (nenechá se „napálit“ lacinými příběhy)
 • Chápe jak pracovat s rizikem, jistotou a nejistotou

Co student/absolvent umí:

 • Umí rozpoznat manipulaci a bránit se jí
 • Je schopen se efektivněji rozhodovat (a to i za nedostatku informací)
 • Rozpozná možná zkreslení, která ovlivňují přemýšlení a zejména pak rozhodování
 • Je schopen podstupovat „přiměřené“ riziko v případech možného vysokého zisku (nejen finančního)

Sylabus předmětu v PDF

Self management 1

Co student/absolvent zná:

 • Naučí se a zná metody sebehodnocení
 • Seznámí se s principy sebemonitoringu
 • Mapuje a poznává vlastní kompetence
 • Porozumí potřebám a možnostem dalšího profesního růstu

Co student/absolvent umí:

 • Prohlubuje vlastní sebepoznávání
 • Umí uplatnit prvky sebeřízení
 • Zdokonaluje vlastní sebeuplatnění

Sylabus předmětu v PDF

Self management 2

Co student/absolvent zná:

 • Rozumí principům a podstatě emocionálních procesů
 • Je teoreticky vybaven znalostmi rozdílných konceptů inteligence (emoční, sociální aj.)
 • Je obeznámen se základy teorie komunikace

Co student/absolvent umí:

 • Umí rozpoznat manipulaci a bránit se jí
 • Je schopen se efektivněji rozhodovat (a to i za nedostatku informací)
 • Rozpozná možná zkreslení, která ovlivňují přemýšlení a zejména pak rozhodování
 • Je schopen podstupovat „přiměřené“ riziko v případech možného vysokého zisku (nejen finančního)

Sylabus předmětu v PDF

Kurz Manažerská a ekonomická psychologie

Chtěli byste se zdokonalit v těchto oblastech?

 • schopnost vedení druhých lidí i sebe sama,
 • orientace v aplikovaném marketingu, managementu, ekonomii a psychologii,
 • řešení problémových situací,
 • umění prezentace a argumentace,
 • přehled o současných IT a komunikačních technologiích.

Ano? Pak je kurz Manažerská a ekonomická psychologie právě pro Vás. Kurz představuje základ manažerského vzdělání a je určen pro studující všech oborů, stejně tak jako pro nestudující, kteří chtějí zvýšit své šance uplatnění na trhu práce. Kurz neformálně nazýváme „MBA“. MBA je v uvozovkách, neboť nejde o MBA program, ale o kurz, který se náplní částečně podobá MBA studiu.

 

Informace o postupném ukončení kurzu CŽV Manažerská a ekonomická psychologie:

1) Kurz Manažerská a ekonomická psychologie již nepřijímá nové účastníky. Bylo rozhodnuto, že kurz bude postupně ukončen a to ke konci akademického roku 2018/2019 (na konci letního semestru) pro studenty denního studia i pro kombinované studenty a externisty.

2) Všem účastníkům, včetně těch, kteří nastoupili v září 2017, bude umožněno kurz dokončit. Možnost dokončení je garantována do konce LS 2018/2019.

3) Pro splnění kurzu je nutné absolvovat 14 předmětů a to do konce akademického roku 2018/2019 (tzn. do konce letního semestru). Po tomto datu již nebude možné kurz dokončit a získat certifikát CŽV. Výjimkou jsou pouze studenti denního studia. Těmto studentům bude v individuálních případech umožněno i o něco pozdější dokončení kurzu včetně získání certifikátu (zdali tato možnost trvá se informujte aktuálně na CŽV u paní B. Čačkovićové).

4) Doporučujeme si zapsat maximum předmětů co nejdříve. Pozor! Některé předměty se vypisují jednou za 2 roky (např. předměty pro kombinované studenty a externisty Ekonomická psychologie či Projektový management nebudou vypsány v LS 2017/2018, ale až v LS 2018/2019).

5) Po získání 14 předmětů (včetně závěrečné online zkoušky pro novější účastníky) vystaví CŽV certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Vznik tohoto kurzu byl podpořen grantem CZ.1.07/2.200/28.0138 – Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů. Logo s UP bar

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/modul-mba/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »