Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál

garant katedry pro PPP Bruntál PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
vedoucí organizace: Mgr. Miroslav Piňos, ředitel
kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Piňos
kontaktní adresa: PPP, Bruntál, p.o. Krnovská 9, 792 01 Bruntál
kontaktní telefon: +420 554 717 737
kontaktní email: reditel.pppbruntal@email.cz
www stránky: www.pppbruntal.cz

O NÁS:

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem a jako školské poradenské zařízení poskytuje bezplatnou psychologickou a speciálně – pedagogickou péči dětem, žákům a studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Další nezbytnou podmínkou je tzv. „infomovaný souhlas“, kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., předem plně a srozumitelně informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

O PRAXÍCH:

V rámci studentských praxí se studenti seznámí se standardními činnostmi školského poradenského zařízení (vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. a přílohou č. 1 této vyhlášky):

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, specifických poruch učení a chování – SPUCH a žáků s výukovými problémy, mimořádného nadání žáků).
 • Diagnostika jako podklad pro integraci žáků se SPUCH nebo pro specializovanou péči.
 • Diagnostika pro pomoc žákům v případech komplikací při volbě další školy či povolání, při reorientaci a přestupu na jinou střední školu, žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy (kariérové poradenství).
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
 • Krátkodobá reedukace žáků se SPUCH, vyžadující odborně mimořádně náročnou péči.
 • Krátkodobá individuální práce se žáky s osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Krátkodobé poradenské nebo terapeutické vedení rodin (v případech problémů negativně ovlivňujících vzdělávání).
 • Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče.
 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence.
 • Příprava podkladů pro individuální integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům, včetně pomoci s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů.
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol atd.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-bruntal/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »