Společnost Podané ruce o.p.s.

garant katedry pro Podané ruce PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
vedoucí organizace: Bc. Pavel Novák
kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
kontaktní adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc
kontaktní telefon: +420 777 916 266
kontaktní email: hruby@podaneruce.cz

(asistentka@podaneruce.cz)

www stránky: www.podaneruce.cz

Výzkumný záměr – Společnost Podané ruce

podanéruce

O NÁS:

Společnost Podané ruce o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotnické služby v adiktologické oblasti, dále sociální služby mladistvým a mladým lidem, ohroženým sociálním vyloučením a nepříznivým sociálním vývojem a sociální služby směřované k národnostním a etnickým menšinám. Organizace byla založena v roce 1994, od té doby provozuje služby v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Všechny příslušné služby jsou opakovaně certifikovány jako standardně způsobilé Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, případně MŠMT (služby primární prevence). Jako služby multidisciplinární (slučující zdravotnické postupy a sociální práci s klienty) jsou dále registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; a řídí se standardy kvality sociálních služeb. Organizace zřizuje aktuálně 22 registrovaných sociálních služeb.

V Olomouckém a Zlínském kraji zřizuje Společnost Podané ruce o.p.s. následující služby:

  • Pro problémové uživatele drog a závislým, jejich rodinným příslušníkům.
  • Osobám pravidelně škodlivě užívajícím drogy a rekreačním uživatelům drog jsou určeny služby nízkoprahových kontaktních center, včetně terénních programů (Olomouc, Uherské Hradiště, Prostějov).
  • Lidem ohroženým návykovým chováním ve výkonu trestu nebo v akutním konfliktu se zákonem jsou určeny program podpory ve výkony trestu a následné podpoře po návratu z výkonu trestu (Olomouc).
  • Pro podporu aktivního sociálního učení a zrání mladistvých jsou určeny nízkoprahové kluby pro děti a mládež, včetně terénních programů. Kluby působí i jako zařízení prevence sociálních patologických jevů, některé z programů jsou cíleně směřovány k problematice sociálně vyloučených lokalit. Kluby působí v Olomouci a Prostějově.
  • V Olomouci dále funguje služba Ambulance adiktologie, která je ambulantním zařízením pro adiktologické problémy, nabízí specializované služby hazardním hráčům a jejich blízkým a uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým.

O PRAXÍCH:

Studentům na praxích nabízíme aktivní zapojení do chodu zařízení, to znamená přímá práce s klienty, podílení se na tvorbě programu pro klienty, pokud jde například o praxi v NZDM. Studentům je umožněno nahlédnutí do dokumentace klientů, jsou seznámeni s tvorbou zápisů ze sezení, s prací s databází klientů. Studentům je poskytnut manuál služby. Studenti se dále mohou účastnit náslechů v rámci odborného poradenství s psychologem a sociálním pracovníkem. Jsou vzájemně připravované podmínky pro výzkum jak ze stávajících sítí a zdrojů dat, tak podmínky pro přímý výzkum a vytváření vlastních souborů.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti manželského a rodinného poradenství (psychologie v sociálních službách).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/spolecnost-podane-ruce-o-p-s/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »