Přijímací řízení

Přijímací řízení pro Ph.D. studium na Katedře psychologie se koná vždy na jaře. Ústní pohovory přijímacího řízení do DSP (doktorský studijní program) pro přijímaní doktorandů na akademický rok 2018/2019 se konají v pondělí 20. května 2019 na Katedře psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc.

Budeme přijímat studenty do obou studijních programů (klinická i pedagogická psychologie) v obou formách (prezenční i kombinovaná).

Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. dubna 2019. Další informace ohledně podmínek a průběhu přijímacího řízení najdete na celofakultních stránkách v sekci Přijímací řízení / Doktorské studium (Ph.D.).

Rozhodujícími faktory pro přijetí/nepřijetí studenta v rámci ústního pohovoru (kromě splnění všech formalit) jsou:

Kvalitní výzkumný záměr, kterému by se student chtěl během svého studia věnovat. Je vhodné tento záměr nejprve zkonzultovat s potenciálním školitelem (viz Co udělat před přijímacím řízením). Výzkumný záměr by měl mít rozsah cca 3 až 5 stran A4 a doporučujeme obsahově respektovat tuto základní osnovu:

  • Definice výzkumného problému – vymezení výzkumného tématu disertační práce
  • Základní teoretické ukotvení – přehled dosavadního bádání v tématu
  • Navržení metodologického přístupu – vymezení metod získávání dat, cílové populace a vzorku, metod analýzy atd.
  • Očekávaný přínos výzkumu
  • Etické problémy či jiné důležité aspekty výzkumu

Dále jsou u přijímacího řízení zohledňovány dosavadní studijní a publikační výsledky (je pozitivně hodnoceno, když uchazeč za sebou již má nějakou odbornou publikaci, tj. například článek ve sborníku či v odborném časopisu, kapitolu v knize atp.).

S sebou také doporučujeme přinést případné vyjádření budoucího školitele, či doporučení jiných relevantních osob.

 

Nabízená témata pro akademický rok 2019/2020

Školitel: doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Obory: pedagogická a klinická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce a dopravní psychologie

Témata preferovaných disertačních projektů pro oblast dopravní psychologie

Školitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Obor: pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Poradenská, pedagogická a školní psychologie

Témata (bližší informace u dr. Dolejše):

Tvorba škály na měření faktoru vyhledávaní vzrušení u adolescentů a jeho standardizace

Výzkum závislostí v online prostředí (závislost na internetu, počítačových hrách,
sociálních sítích atd.) a tvorba škál na měření těchto závislostí a jejich standardizace

Výzkum protektivních faktorů souvisejících z rizikovým chování u adolescentů

 

Školitel: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

Zulligerův test a jeho validita
(podrobná anotace ke stažení zde)

Teorie vztahové vazby v terciálním vzdělávání
(podrobná anotace ke stažení zde)

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/prijimaci-rizeni/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »