Nová kniha: Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů

18. 12. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 430x

Nová kniha: Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů

Jsme hrdí, že se může naše katedra pyšnit dalším publikačním úspěchem, tentokráte z pera PhDr. Evy Maierové, Ph.D., která se výzkumně i poradensky zaměřuje na oblast adiktologie.

Anotace: V České republice doposud chybí ucelená výzkumná studie o konsekvencích hráčských kariér, která by popisovala cílovou populaci hráčů se zaměřením na jejich rizikové osobnostní rysy či jinou komorbiditu, jako jsou poruchy osobnosti nebo narušená vztahová vazba. V současné době se většina ambulantních i pobytových léčebných zařízení s touto klientelou setkává, přičemž odborníci mohou čerpat jen z omezeného množství informací, které lze uplatnit při léčbě patologického hráčství. Tato monografi e se zaměřuje zejména na psychologický aspekt samotných hráčů, tj. popis struktury osobnosti léčených patologických hráčů na základě koncepce interakcí systémů osobnosti J. Kuhla a též z pohledu modelu osobnosti podle C. R. Cloningera. Další cíle se zaměřují na to, jak se osobnost hráčů liší od normální populace a jaké nejčastější osobnostní profi ly či poruchy jsou u hráčů zastoupeny. Neopomíjíme ani konsekvence hráčských kariér a jejich dopady. Ve výzkumu jsme použili dotazníky SOGS, PSSI, TCI-r, ECR, polostrukturované interview. Soubor tvoří 147 klientů léčených pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství, hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích. Soubor vychází ve srovnání s obecnou populací v mnoha ohledech jako problematičtější, s vyšším výskytem různých rizikových faktorů či psychiatrickou komorbiditou. Jedná se např. o vysokou prevalenci užívání návykových látek, duálních diagnóz, rodinné zátěže či rizikové pracovní pozice, objevuje se rovněž zvýšená míra invalidizace. Projevila se souvislost mezi poruchami osobnosti a vztahovou vazbou u patologických hráčů.

Kniha je dostupná ve Vydavatelství UP.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/nova-kniha-poruchy-osobnosti-a-vztahova-vazba-u-patologickych-hracu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »