Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

23. 05. 2018 / Romana Mazalová / Rubrika: Médiím / Přečteno 3 048x

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

Seznamy uchazečů postupujících k ústní části přijímacích zkoušek do bakalářského studia psychologie pro akademický rok 2018/2019

 

Vážení uchazeči,

děkujeme za váš zájem o studium na naší Katedře psychologie Univezity Palackého v Olomouci. Gratulujeme všem, kteří postoupili k ústní části přijímacích zkoušek (seznam postupujících) a přejeme všem, kterým to letos nevyšlo,  aby nevěšeli hlavu a vzpomněli na citát akademika Benjamina Barbera: „Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.“

Držíme vám palce ke druhému kolu,

s pozdravem,

Katedra psychologie

 

Informace k 2. kolu – Ústní přijímací zkouška

Uchazeč si s sebou v druhém kole k ústní zkoušce donese:
I) občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz),
II) esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, ve které popíše a) svou motivaci a důvody proč se hlásí na obor psychologie, b) sebereflexi toho, proč je právě on/ona vhodným kandidátem/kou  pro tuto profesi a c) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých by chtěl/a znalosti psychologie ve svém budoucím profesním životě uplatnit.
III) maturitní vysvědčení případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku) k nahlédnutí nebo kopie těchto dokumentů (kopie NEMUSÍ být ověřené!),
IV) seznam prostudované literatury,
V) doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, studentské odborné práce atp.,
VI) stručný strukturovaný životopis (CV).

Ústní přijímací zkouška je hodnocena v rozsahu 0 – 100 bodů. Body z ústní zkoušky a výsledný skór z písemných testů se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0 – 100 bodů) s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 0,2 (20 %) a výsledek ústní části přijímacího řízení v druhém kole má váhu 0,8 (80 %). K přijetí budou navrženi ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími.

Místo konání ústního kola přijímacích zkoušek:
Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, 771 80 Olomouc. Mapa

V rámci ústní přijímací zkoušky se při svém hodnocení komise zaměřuje na:

a) Okruh motivace ke studiu: Opravdovost zájmu o studium psychologie bude posuzována na základě doložených praxí, stáží, pomocných činností a dalších aktivit ve zdravotnických, sociálních, charitativních, psychologických, školních atd. zařízeních, podle podílu uchazeče na mimoškolním vzdělávání a výchově dětí a mládeže  (např. vedení dětí na táborech, ve skautu, při domech dětí a mládeže, činnost v nízkoprahových klubech, preventivních centrech, peer programech apod.).  Předmětem hodnocení komise jsou i odborné práce uchazeče, absolvované kurzy či semináře, prokazující jeho zaujetí pro zvolený obor.

b) Vhodnost osobnostních charakteristik uchazeče pro výkon profese psychologa.

c) Znalosti z oboru psychologie: Základní orientace bude požadována v následujících oblastech: dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci, resp. psychopatologie) a psychologie práce. Mohou být položeny i otázky z biologie člověka na úrovni gymnázia. Znalosti by měly být založeny na doporučené literatuře, umístěné v závěru tohoto textu. Uchazeč dostane dvě otázky vybrané z následujících seznamů.

Odborné okruhy k přijímacím zkouškám:

Dějiny psychologie

1.    Zakladatelé samostatné psychologie
2.    Gestaltismus – tvarová psychologie
3.    Behaviorismus a jeho předchůdci
4.    Psychoanalýza – S. Freud
5.    Individuální a analytická psychologie – A. Adler, C. G. Jung
6.    Kulturní psychologie – K. Horneyová, E. P. Fromm, H. S. Sullivan
7.    Logoterapie – V. Frankl
8.    Humanistická psychologie – A. Maslow, C. Rogers
9.    Kognitivní psychologie

Obecná psychologie

1.    Předmět studia psychologie, dělení psychologických oborů, základní psychologické pojmy (psychika, psychické procesy, chování a prožívání, vědomí a nevědomí)
2.    Pozornost – typy, vlastnosti, poruchy.
3.    Spánek a snění – fáze spánku, teorie snění.
4.    Senzorické procesy – podnětové prahy, dělení smyslových orgánů, popis jednotlivých smyslů se zaměřením na zrak a sluch.
5.    Vnímání – zákony organizace percepčního pole, rozpoznávání objektů, trojrozměrné vidění, vnímání zdánlivého pohybu.
6.    Učení – habituace, imprinting, klasické a operantní podmiňování.
7.    Paměť – kognitivní modely paměti, zapomínání a jeho příčiny.
8.    Motivace, dělení motivů, teorie potřeb, nejdůležitější sociální motivy.
9.    Emoce – expresivní a fyziologická složka emocí (poplachová reakce). Primární emoce.  Afekty, nálady, citové vztahy.

Vývojová psychologie

1.    Vývojová psychologie – cíle, aplikační možnosti, metody výzkumu, významní představitelé
2.    Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií a periodizací vývoje
3.    Prenatální období, novorozenec, kojenec
4.    Období batolete, předškolní věk
5.    Vstup dítěte do školy, mladší školní věk
6.    Období dospívání
7.    Dospělost
8.    Stárnutí, stáří, smrt

Sociální psychologie

1.    Sociální psychologie – vymezení, aplikační možnosti, metody ověřování, významní představitelé
2.    Sociální percepce, formování dojmu, atribuční procesy
3.    Socializace, vliv rodiny a prostředí, mechanismy
4.    Komunikace (komunikační procesy, verbální a neverbální komunikace)
5.    Zátěžové situace, agresivita a agrese
6.    Postoje, složky postojů, jejich regulační význam
7.    Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině
8.    Altruismus a prosociální chování
9.    Sociální vliv a osobní kontrola (konformita, kompliance, obedience)

Psychologie osobnosti

1.    Předmět psychologie osobnosti
2.    Metody a modely výzkumu osobnosti (experiment, statistická analýza, idiografický a nomotetický přístup)
3.    Současné koncepce osobnosti (psychoanalýza, teorie rysů, humanistický přístup, sociálně-kognitivní přístup)
4.    Skladba, dynamika a vývoj osobnosti
5.    Temperament
6.    Charakter
7.    Morálka
8.    Frustrace, úzkost, konflikt
9.    Pojem a složky Já
10.  Poruchy osobnosti

Klinická psychologie

1.    Vymezení klinické psychologie: jednotlivé podobory, styčné obory, náplň práce klinického psychologa a jeho vzdělání.
2.    Zdraví a nemoc: vymezení pojmů s ohledem na psychosomatické a somatopsychické souvislosti, jednotlivé modely zdraví a nemoci, bio-psycho-sociálně spirituální model zdraví a nemoci.
3.    Historie klinické psychologie: jednotlivé myšlenkové směry odvozené od psychoterapeutických škol.
4.    Teorie stresu a zvládání náročných životních situací: stres, životní událost, krize, trauma, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu.
5.    Salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí: Sense of koherence, Hardiness, Resilience, Locus of control, Self – efficacy, sociální opora.
6.    Organické duševní poruchy: základní vymezení, příklady organických poruch.
7.    Psychóza: význam tohoto pojmu, základní vymezení, příklady poruch psychotického spektra.
8.    Úzkostné poruchy: význam pojmu neuróza, základní vymezení, příklady úzkostných a neurotických poruch.
9.    Poruchy osobnosti: význam pojmu, historický význam pojmu psychopatie, příklady poruch osobnosti.
10.    Poruchy psychického vývoje: pervazivní vývojové poruchy, základní vymezení, příklady.

Biologie

1.    Nervový systém – obecná stavba, neurony, mediátory, synapse.
2.    Dělení nervové soustavy (CNS, PNS). Mozkomíšní mok. Mícha hřbetní.
3.    Periferní nervový systém – hlavové a míšní nervy, autonomní nervový systém.
4.    Mozkový kmen, mozeček, mezimozek, limbický systém – součásti, centra, funkce.
5.    Koncový mozek – stavba, centra, vztah k psychickým funkcím. Bazální ganglia.
6.    Charakteristika a princip funkce smyslů. Ústrojí zrakové, sluchové, orgány polohy a pohybu, chemoreceptory (čich a chuť).
7.    Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich produkty.
8.    Imunitní systém – složky a funkce. Vazby regulační trojice systému nervového, hormonálního, imunitního.
9.    Buňka – stavba, funkce, organely, dělení. Základní typy tkání.
10.    Soustava kosterní a svalová – stavba a funkce, dělení. Stavba a funkce kůže.
11.    Srdce, krevní oběh, krevní a lymfatické cévy. Složení a funkce krve.
12.    Stavba a funkce dýchací a trávicí soustavy.
13.    Ledviny a vývodné cesty močové – stavba a funkce.
14.    Rozmnožovací soustava – stavba a funkce ženského a mužského genitálu.

Psychologie práce a organizace

1.    Psychologie práce a organizace, aplikační disciplíny (vymezení oboru, aplikované disciplíny spadající pod psychologii práce a organizace, člověk v organizaci z hlediska psychologie, organizační chování)
2.    Sociální psychologie práce (předmět oboru, mezníky vývoje, základní pojmy)
3.    Psychologie v personalistice a řízení lidských zdrojů (pojmy: analýza práce, psychické předpoklady pro výkon práce, nábor a výběr, adaptace, hodnocení, odměňování, vzdělávání, reorganizace, outplacement)
4.    Psychologie v managementu (manažerské funkce, činnosti a techniky, řízení versus vedení, styly vedení a řízení, osobnost manažera/manažerky)
5.    Pracovní výkon a řízení výkonnosti (ovlivňující proměnné výkonu a výkonnosti, psychologická smlouva, přístupy k řízení výkonosti – Management by objectives, Key performance indicator,  Balanced scorecard)
6.    Pracovní motivace (ovlivňování zaměstnanců, obecné teorie motivace a jejich aplikace v psychologii práce, teorie motivace pracovního jednání)
7.    Jednotlivec a tým v pracovním procesu (způsobilost, kvalifikace, kompetence, týmové role a normy, týmová synergie)
8.    Organizační kultura (vymezení pojmů, struktura a prvky kultury, příklady teorií a typologií, význam organizační kultury)
9.    Uplatnění moderních technologií v psychologii práce a organizace (virtuální týmy, počítačové a síťové psychodiagnostické metody, význam sociálních sítí pro psychologii práce a organizace)

Doporučená literatura

 • Armstrong, M., Stephens, T. (2008). Management a leadership. Praha: Grada.
 • Arnold, J. a kol. (2007). Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Business Books.
 • Atkinson, R. L. a kol. (2003) Psychologie. Praha: Portal.
 • Baštecká, B. (Ed.). (2009). Psychologická encyklopedie. Praha: Portál.
 • Baštecká, B., Goldmann, P. (2005). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Baštecká, B., kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál.
 • Bednář, V. (2013). Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada.
 • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press.
 • Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.  Praha: Grada.
 • Blažek, L. (2013). Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada.
 • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada.
 • Cakirpaloglu, P. (2013). Vybrané kapitoly psychologie osobnosti. Olomouc: UP.
 • Evangelu, J. E, Grundel, D. (2011). Virtuální tým. Efektivní řízení lidí na dálku. Brno: Computer Press.
 • Gillernová, I., Malotínová, M. (1996). Psychologie pro střední školy. Praha: SPN.
 • Hall, C. S., G. Lindzey G.(1997). Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN.
 • Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
 • Hayesová, M. (2011). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Helus, Z. (2011). Úvod do psychologie. Praha: Grada.
 • Heretik, A., Heretik, A. jr., a kol. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Hewstone, M.,  Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
 • Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
 • Jelínek, J., Zicháček, V. (2007, 2010). Biologie pro gymnázia. Nakl. Olomouc.
 • Jiná aktuální učebnice zahrnující BIOLOGII ČLOVĚKA pro gymnázia
 • Kaláb, M., Orel, M. (2009). Základy anatomie a fyziologie pro studenty psychologie (skripta, 2009). Olomouc, nakl. UP Olomouc.
 • Kern, H.,  Mehl, Ch., Nolz, H., Peter, M. (2012). Přehled psychologie. Praha: Portál.
 • Kocianová, R. (2013). Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada.
 • Koubek, J. (2010). Řízení lidských zdrojů (4. rozšířené a doplněné vydání). Praha: Management Press.
 • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
 • Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada.
 • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Kučera, D. (v tisku). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
 • Lukášová, R. (2010). Organizační kultura a její změna. Praha: Grada.
 • Merkunová, A., Orel, M. (2008). Anatomie a fyziologie pro humanitní obory. Praha. Grada.
 • Nakonečný, M. (2011). Psychologie – přehled základních oborů. Praha: Triton.
 • Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, L. B., Loftus, G. R., Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • Orel, M.,  Facová, V. a kol. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha. Grada.
 • Pauknerová, D. a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.
 • Paulínová L., Neumannová L. (2008). Psychologie pro Tebe. Praha: Informatorium.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 • Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada.
 • Slaměník, I. (2011). Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada.
 • Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principál
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál.
 • Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Šil, P., Karlová, J. (2007). Člověk jako osobnost. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 • Šmarda, J. a kol. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.
 • Šmarda, J. a kol. (2004, 2007) Biologie pro psychology. Praha. Portál.
 • Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha:  Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.
 • Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.
 • Wagnerová, I. a kol. (2013). Psychologie práce a organizace. Praha: Grada.
 • periodikum Human Resources Management (vydavatelství Economia)
 • periodikum Moderní řízení (vydavatelství Economia)

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/vysledky-prijimacich-zkousek/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »