Během svého působení na Katedře psychologie jsem se zapojil do několika odborných a rozvojových projektů. V roce 2010 jsem absolvoval vzdělávání v projektovém řízení podle IPMA. Jsem spoluautorem publikace Základy projektového řízení (2012). V současnosti jsem hlavním řešitelem jednoho projektu a spoluřešitelem druhého.

Aktuální projekty

Odborné projekty

Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psychologie II

Zdroj: IGA 2017

Pozice: spoluřešitel

Zaměření: integrita osobnosti v souvislosti s morální integritou a CWB

Rozvojové projekty

Inovace předmětu Rorschachova metoda systémem R-PAS

Zdroj: FRUP

Pozice: hlavní řešitel

O projektu: hlavním cílem projektu je připravit studenty navazujícího studia jednooborové psychologie, zapsané do předmětu Rorschachova metoda 1, na použití nového diagnostického standardu R-PAS. Absolventi budou po nástupu do praxe způsobilí zahájit svoji práci jak v Komprehenzivním systému, tak přímo v novém diagnostickém postupu R-PAS.

Ukončené projekty

Odborné projekty

Psychologický výzkum ve vybraných společensky potřebných oblastech

Zdroj: IGA 2015

Pozice: spoluřešitel

Zaměření: projekt se zabýval ověřením, jakou organizační kulturu má učící se organizace ve srovnání s organizací, která prvky učící se organizace neprojevuje. V rámci designu byl využit Hofstedeho modelu pro strategii, kulturu a změnu.

Analýza lidských pohybových odpovědí v Rorschachově metodě

Zdroj: Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP v Olomouci

Pozice: hlavní řešitel

O projektu: stálý zájem vědy i praxe je v oblasti psychologické diagnostiky věnován Rorschachově metodě, která představuje zdroj informací o kognitivně-percepčních charakteristikách osobnosti, emocionální a interpersonální adaptaci, motivaci či zralosti. Napříč vyhodnocením a interpretací metody se nachází proměnná, založená na interpretaci podnětového materiálu jedincem jako lidské postavy v pohybu. Přes jednoznačná zjištění, vypovídající o významu projekce lidského pohybu pro diagnostiku charakteristik myšlení a základního přístupu k realitě, je tento fenomén stále otevřený významným otázkám. Výzkumy z poslední dekády, stejně jako škály používané v praxi naznačují, že proměnná má těsný vztah k diagnostické otázce po schopnosti empatie a celkové adaptaci v interpersonálním prostoru. Projekt je proto zaměřen na exploraci publikovaných interpretací proměnné a výzkumné ověření diagnostických možností v interpersonální oblasti na stratifikovaném souboru 150 dospělých respondentů.

Aktualizace „METODIKY 9202“ – metodiky k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Pozice: spoluřešitel

O projektu: projekt, jehož hlavním řešitelem bylo Centrum dopravního výzkumu v Brně, v.v.i., byl zaměřen na přípravu nové metodiky pro posuzování psychické způsobilosti řidičů motorových vozidel. Katedra psychologie FF UP v Olomouci se podílela na projektu v jeho odborné části. Výstupem projektu byla metodika certifikovaná Ministerstvem dopravy ČR.

Rozvojové projekty

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Zdroj: ESF OPVK

Pozice: vedoucí projektu

O projektu: hlavním cílem projektu je vytvoření partnerské sítě mezi vybranými vzdělávacími, zdravotnickými, sociálně poradenskými, výzkumnými institucemi a komerčními subjekty na území České republiky. V rámci 4 odborných modulů – modul klinické psychologie, modul psychologie v sociálních službách, modul psychologie práce a modul pedagogické a poradenské psychologie – dochází k jedinečnému propojení vzdělávacího, výzkumného a aplikačního prostoru psychologie. Projekt zvyšuje kompetence studentů Katedry psychologie FF UP v Olomouci a jejich uplatnitelnost na trhu práce prostřednictvím nové podoby stáží a praxí, kterých je ročně zrealizováno až 800. Součástí projektu je i vznik Praktického pracoviště, na kterém probíhá praktická výuka studentů, a jsou realizovány výzkumy.

Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů (MBA)

Zdroj: ESF OPVK

Pozice: spoluřešitel

O projektu: projekt si klade za cíl zvýšení profesního uplatnění absolventů univerzity na trhu práce prostřednictvím inovace stávajících předmětů a vytvoření nových předmětů z oblasti manažerského vzdělávání, které budou určeny pro studenty všech oborů univerzity. Nově vytvořené a inovované předměty budou obsahově zaměřeny na osvojení si manažerských dovedností, jež umožní studentům získat klíčové kompetence vyžadované zaměstnavateli. Všechny předměty budou koncipovány tak, aby získané kompetence nebyly vázány na studijní obor absolventa, nýbrž aby se jednalo o obecné manažerské dovednosti vyžadované zaměstnavateli. Předměty budou zapracovány jako volitelně předměty ve STAGu a budou otevřeny pro všechny studenty univerzity. Jedná se o strategický projekt na celouniverzitní úrovni – je podporována vzájemná spolupráce jednotlivých univerzitních pracovišť, přenos know-how ze zahraničních univerzit a diverzifikace kompetencí pro studenty jednotlivých oborů.

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Zdroj: ESF OPVK

Pozice: odborný garant projektu

O projektu: projekt se zaměřuje na inovaci odborné přípravy studentů Univerzity Palackého v psychologii a příbuzných vědách o člověku. Náplní je inovace stávající nabídky předmětů a zavádění předmětů nových. Dále se zaměřujeme na zapojení moderních technologií a didaktických pomůcek důležitých jak pro efektivnější přenos know-how, tak pro motivaci studentů v edukačním procesu. Projekt otevírá rozšířenou nabídku volitelných odborných předmětů studentům Univerzity Palackého v několika aplikovaných oblastech (např. tvorba testů a dotazníků, metodologie, psychofyziologie, kyberpsychologie, diagnostika). Aktivity členů projektového týmu se zaměří i na pořádání odborných vzdělávacích akcí, prohlubování mezifakultní spolupráce na UP i na aktivní kontakt s institucemi z praxe.

Rozvoj aplikačního potenciálu

Zdroj: ESF OPVK

Pozice: spoluřešitel

O projektu: hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků). Prostřednictvím konání společných diskuzních fór, kulatých stolů a jiných seminářů dojde mezi zapojenými partnery a dalšími subjekty k přenosu know-how a zkušeností, dojde k propojení výzkumné, akademické a soukromé sféry a v neposlední řadě také ke zvýšení uplatnění CDV v aplikační sféře (růst komerčních zakázek).

Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Zdroj: ESF OPVK

Pozice: spoluřešitel

O projektu: cílem projektu bylo restrukturalizovat a inovovat kombinovanou formu výuky psychologie, a to tak, aby příprava absolventů plně odpovídala požadavkům trhu a znalostní ekonomiky. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím modernizace studijního plánu (dle provedené analýzy potřeb), přípravou moderních studijních opor (e-learningové prezentace, elektronická knihovna studijních materiálů aj.) a vybudováním kvalitního zázemí pro výuku.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/martin-seitl/projekty/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »