PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. je absolventem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde v roce 2006 získal titul PhDr. a v roce 2008 obhájil disertační práci v oboru pedagogická psychologie. Zúčastnil se také řady specializačních odborných výcviků a kurzů především v oblasti dopravní psychologie. Od roku 2007 až do současnosti působí na olomoucké katedře psychologie jako odborný asistent a od roku 2012 jako vedoucí katedry. Podle mého názoru zvládl dr. Šucha roli vedoucího na výbornou, a to díky svým povahovým rysům a interpersonálním dovednostem, k nimž patří vyrovnanost, rozvážnost, zdvořilost a schopnost řešit složité organizační i vztahové problémy klidně a s rozmyslem. Dr. Šucha v podstatě nikdy nejedná ukvapeně nebo přehnaně emocionálně. Ve vztahu ke kolegům se nezdá být soupeřivý či závistivý. Naopak, odborné úspěchy členů katedry oceňuje finančně a na schůzích katedry také verbálně. Díky tomu je výborný „týmový hráč“ s předpoklady pro demokratické vedení ostatních, jejichž názory a zájmy vždy bere v úvahu.  

Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., garantka oboru a členka Katedry psychologie FF UP v Olomouci v letech 1995 – 2015

 

Matuš Šucha je pro mě velkou inspirací. Daří se mu totiž skloubit mnoho rolí, a při tom všem je vždy vyrovnaný a přátelský. Je oblíbeným učitelem, dosahuje úctyhodných vědeckých výsledků, a jako vedoucí katedry vykazuje ukázkové manažerské schopnosti. Je pravý psycholog – profesionál, takže ví, jak důležitý je také odpočinek. I na něj si udělá čas a věnuje se řadě sportovních aktivit. Je pro mě přínosem, že se v jeho blízkosti mohu pohybovat už řadu let.

Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované ekonomie FF UP

 

Matúše Šuchu (PhDr., Ph.D.) znám téměř 20 let, zaujal mne hned v roce 1998 při ústní části přijímacího řízení. Jako student zvládl funkci presidenta České sociace studentů psychologie i úspěšné absolutorium a přijetí k doktorskému studiu. Ač původem z Bratislavy zasvětil svůj profesní život Olomouci a Katedře psychologie FF UP. Odborně se profiluje v oblasti psychologie dopravy, což je prozatím v ČR obor počtem profesionálů nevelký, ale vzhledem k roli dopravy v lidské společnosti velice perspektivní a potřebný. V roce 2012 jsem Dr. Šuchovi předával vedení katedry, což tehdy pro něho (cca 33 letého) nebyl snadný úkol, který ale zvládl (jistě s pomocí kolegyň a kolegů) velmi dobře. Dnes je katedra funkční kolektiv s vysokým vědecko- odborným potenciálem a rovněž dobrým „vysvědčením“ vystaveným studenty. Krátká glosa znemožňuje výčet úspěchů, tak uzavřu konstatováním – dosavadní působení Dr. Šuchy dává více než dobré předpoklady pro jeho uplatnění v Akademickém senátu UP.

Doc. PhDr. Vladimír Řehan, emeritní děkan FF UP v Olomouci

 

I work together with Matus Sucha since 6 years. During this years my assessment became more and more clear. Matus is enormously competent and knowledgeable. Yet, he is not a person who „knows everything“ in a preposterous way but remained open and interested. He listens to other colleagues and deals thorougly with arguments presented to him while always being prpared to assist and cooperate. Last not least, I want to remind of Watzlawick’s communication paradigms. One of them, number two, says: Every communication has a content and a relationship aspect. As far as contents are concerned, Matus is among the best. But at last equally important is that he takes much care of good relationship with colleagues and friends; the best basis for being a good researcher and scientist.

Prof. Ralf Risser, emeritní profesor Lund University, Švédsko

 

Matúše znám od doby svých studií. Již v průběhu vysokoškolského studia psychologie byl aktivní a otevřený k novým výzvám, jako bylo např. v té době založení České asociace studentů psychologie, která úspěšně působí do dnešního dne. Svou energii dokáže efektivně věnovat do rozvoje svého okolí. Své kroky má promyšlené a počíná si s jasnou vizí a představou cíle, kterého chce dosáhnout. Kromě „tahu na branku“ je jeho předností také ekonomičnost a rozvážnost, tedy nesnaží se vytvářet věci jen pro to, aby byly, ale proto, aby měly smysl a užitek. Věřím, že je vhodným kandidátem do AS UP nejen pro jeho osobnostní vlastnosti, ale také pro jeho mezinárodní přehled a energii, kterou může využít k rozvoji naší Alma mater.  

PhDr. Klára Seitlová, PhD., proděkanka pro studijní záležitosti FF UP v Olomouci v letech 2011 – 2016

 

Pana dr. Šuchu studenti vnímají jako přátelského a ochotného vedoucího katedry. Pod jeho vedením se rozvíjí nejen katedra, ale také možnosti zapojení se do výzkumů či dalších vědeckých aktivit. Od samého počátku podporuje Českou asociaci studentů psychologie, z.s (ČASP), a zároveň se zabývá i požadavky a podněty od jednotlivých studentů. Velmi si vážíme jeho ochoty nám, studentům, vycházet vstříc, díky čemuž se cítíme být součástí dění na katedře.

Tereza Bydžovská, prezidentka ČASP, studentka 3. ročníku psychologie

 

Matúše Šuchu znám sice krátce, ale to nic nemění na tom, že si ho vážím nejen jako učitele, ale také jako člověka. Je pro mě jedním z mála přednášejících, kteří „učí“ studenty myslet, vyjadřovat svoje názory a nebát se při tom zesměšnění nebo odsouzení. Jeho přednášky a semináře mě zaujaly především proto, že dbá spíš na kvalitu než na kvantitu sděleného. Navíc jeho styl nejsou „suchá“ fakta, ale mnoho zajímavostí, vzácných hostů a podnětných otázek. Po lidské stránce jde o člověka vstřícného, vždy perfektně připraveného a hlavně velmi laskavého – když jsem potřebovala radu týkající se studia, poradil mi osobně, nikam mě neodkazoval, i když mohl. Svým jednáním, které bylo zcela nezištné, mi pomohl a za to mu jsem vděčná. Kéž by takových lidí bylo víc…

Bedřiška Simetová, studentka 5. ročníku psychologie