Vybrané publikace

Seznam vybraných publikací členů katedry od roku 2000 do současnosti:

2019

Steinerův přínos moderní psychologii
Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí
Terapie tmou: Katamnestická studie

2018

Hraní digitálních her českými adolescenty
Teorie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie a praxe
I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu
Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění
Kdo a co řídí české adolescenty?
Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

2017

Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

 

Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech

 

Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie

 

A co řeknete teď, doktore?

Vyšetření a výzkum mozku

Smysl života, nezdolnost a závislost na alkoholu

 

Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning

 

Libet’s experiment: Questioning the validity of measuring the
urge to move

2016

Šikana na pracovišti v České republice

Agresivita u českých adolescentů

Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě

Malá knížka o odborném psaní: Praktický průvodce pro začínající autory

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

2015

Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.

Řízení virtuálních týmů

Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

2014

Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

Kyberšikana jako společenský problém

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

Teorie a praxe poradenské psychologie

2013

Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí

Dopravní psychologie pro praxi

Interakční psychologický výcvik pro praxi

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi

2012

PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti

Úvod do psychologie osobnosti

Základy projektového řízení

Život a dílo Vladimíra Tardyho

Psychologie rodiny

2011

Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události

Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu

Interakční psychologický výcvik

Projektové řízení pro začátečníky

Úvod do psychoanalytických teorií

Psychologie náboženství

Psychologické aspekty paliativní péče

Komunikační dovednosti ve službách medicíny

2010

Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů

Agresivita na cestách

Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.

Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické
způsobilosti k řízení motorových vozidel

2009

Psychologie hodnot. Druhé doplněné a přepracované vydání

Člověk, jeho mozek a svět

2007

Učebnice obecné psychologie

Psychologie rodiny, 2. přepracované vydání

Příběhy terapeutických skupin

2006

Dějiny psychologie

Jak žít s neurózou

Základy psychoterapie

2005

Sex jako obohacení života

Skupinová psychoterapie v praxi

2003

Temperament, inteligence, sebepojetí

Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba

Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost

2002

Sexuální starosti a radosti

2001

Projektivní Test tří stromů

Klinická hypnóza

2000

Manželská terapie

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/klicove-publikace/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »