Vztah rizikových aktivit a depresivity u adolescentů

Adolescence je významným obdobím celoživotního vývoje člověka, kdy se výrazně mění osobnost člověka v různých oblastech (fyzické, psychické, sociální i spirituální). Dospívání je zároveň etapou života, která je doprovázena různými rizikovými faktory, které mohou vést k dílčímu (někdy i fatálnímu) narušení vývoje jedince. Výsledkem procesu dospívání by měl být nezávislý, odpovědný a fyzicky a psychicky zdravý jedinec. Dospělí a obecně společnost se snaží různými aktivitami a intervencemi poskytovat dospívajícím oporu a také ochranu před nebezpečnými faktory. Jedním z nástrojů ochrany a rozvoje jedince jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), která poskytují odbornou pomoc a podporu neorganizovaným a sociálně ohroženým dětem a mládeži, jejichž život je provázen množstvím obtížných životních událostí, konfliktních sociálních situací a negativních zkušeností. Základním cílem je zlepšit kvalitu jejich života předvídáním, předcházením a snižováním sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich životem. Dalšími formami pomoci jsou i Dětské domovy se školou či Výchovné ústavy. Tato zařízení jsou učena pro děti a adolescenty s poruchou chování, kterým byla uložena ústavní či ochranná výchova. Pro zkvalitňování a zvyšování profesionality a efektivity NZDM, DDŠ, VÚ, ale i dalších služeb pro dospívající (jako jsou např. pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy a pracoviště klinického či školního psychologa) je klíčové dobře znát ty, kterým jsou služby poskytovány. Znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů je důležitým předpokladem odborného rozhodování pro přiměřené a přiléhavé metody, intervence a další prostředky práce s dospívajícími.

V rámci práce se budeme zabývat rizikovým chováním a dalšími osobnostními faktory. Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Celkově rozlišujeme 9 oblastí rizikového chování. Příkladem je záškoláctví, šikana, rizikové sexuální aktivity, rasismus a xenofobie, a další (Miovský a kol., 2010). Pod pojem osobnostní faktory řadíme například depresivitu, impulzivitu, úzkostnost, vyhledávání vzrušení, aj.

V průběhu realizace výzkumu jsou plánované publikační výstupy v odborných periodikách, výstupy spojené s konferenční činností v rámci ústních příspěvků a posterů. Závěrečným publikačním výstupem bude ucelená odborná monografie.

V oblasti osobnostních rysů jsme publikovali tyto statě:

VAVRYSOVÁ, L., CHARVÁT, M. (2016). Osobnostní rysy adolescentů v ústavní výchově dle dotazníku HSPQ ve srovnání s normou populace. Adiktologie, 16(4), 282-291.

VAVRYSOVÁ, L., CHARVÁT, M., HUTYROVÁ, M. (2014). DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová, E. Procházka, R. Dolejš, M. Skopal, O. PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 44-57. ISBN 978-80-244-4224-2.
Online: http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PhD%20IV/sbornik-FIN.pdf

DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 189 s. ISBN 978-80-244-2642-6.
Online: http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/Sborniky_a_monografie/dolejs/Dolejs_Martin_-_Efektivni_vcasna_diagnostika.pdf

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J., VAVRYSOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-4181-8.
Online http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Protektivní-a-rizikové-osobností-rysy-u-adolescentů-Dolejš-Skopal-Sucha-a-kol..pdf

SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 73 s. ISBN 978-80-244-4223-5.
Online http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vybrané-osobnostní-rysy-a-rizikové-formy-chování-u-českých-žáků-a-žákyň.pdf

Za výzkumný tým

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová
Mgr. Lucie Vavrysová

Katedra psychologie FF
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
www.psych.upol.cz

Kontakt:
lucie.vavrysova@upol.cz
+ 420 606 132 680

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vztah-rizikovych-aktivit-a-depresivity-u-adolescentu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »