Akademický senát FF UP vnímáme jako klíčovou instituci pro život fakulty. Spolu s dalšími exekutivními a odbornými autoritami naplňuje samosprávu fakulty, danou jedinečnými akademickými svobodami. Samosprávnost institucí Filozofické fakulty ovlivňuje každodenní realitu jednotlivých kateder a tím i jednotlivých akademiků, studentů a zaměstnanců fakulty. Přes svoje základní funkce spoluvytváření a schvalování rozpočtů či základních vnitřních předpisů fakulty, ovlivňuje Akademický senát FF i další směřování a vývoj. V případě našeho zvolení budeme podporovat vývoj v oblastech, které jsou nám blízko a máme s nimi zkušenost. Budeme předkládat návrhy a podporovat jejich další projednání až ke schválení a praktickému uplatnění v těchto oblastech:

1. Rozpočtová stabilita a decentralizovaný rozpočet kateder

Metodika rozpočtu FF, která byla rozvíjena během volebního období 2014-2017 přinesla jak prvky stabilizace rozpočtů jednotlivých kateder z roku na rok, tak jasně definovaný rozpočet, se kterým může každá katedra během roku nakládat. Přestože jsou roční rozpočty FF a kateder stále limitovány nejistotou v celkově přidělené částce ze strany státu a rozpočtu UP, dosavadní kroky umožnily částečně stabilizovat situaci uvnitř fakulty.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. říká: decentralizovaný rozpočet umožňuje autonomní fungování kateder a současně jejich rozpočtovou odpovědnost, protože katedry vědí, kolik mohou investovat do lidí, zařízení apod. přibližně od začátku druhé čtvrtiny kalendářního roku. Odvození výše rozpočtu nejen od výkonu v minulém roce, ale také od průměru za uplynulé rok přineslo snížení výkyvů a možnost vedoucích kateder lépe plánovat vynaložení prostředků. Moji prioritou je ale nejen podpořit zachování současného stavu, ale také jeho další rozvoj. Jsem přesvědčen, že je nutné doplnit do metodiky obecný mechanismus, řešící dlouhodobější rozpočtové deficity, které mohou nastat u některých součástí fakulty. Podobně budu prosazovat odstranění umělého zkracování finančního roku, které se projevuje jako nucené vyčerpání ročního rozpočtu ještě před koncem kalendářního roku.

2. Stipendia

Výborný prospěch, zapojení se do význačných výzkumných aktivit na pracovištích fakulty nebo posilování dobrého jména fakulty vlastními význačnými výsledky jsou situace, které by měla fakulta odměňovat.

Tereza Bydžovská říká: velmi si vážím systému stipendií, které podporují studenty v jejich akademickém a profesním rozvoji. V rámci analýzy podnětů od studentů bych ráda iniciovala sestavení systému prospěchových stipendií, které by pro mnoho studentů mohly být nejen motivací, ale také podporou ve studiu. Více studentů by se poté mohlo zaměřit na svou specializaci, výzkum a studijní výsledky.

Zároveň bych ráda podpořila upřesnění systému mimořádných stipendií, které jsou udělovány v rámci Filozofické fakulty a pro studenty jsou velmi významnou podporou v jejich činnostech.

3. Široká nabídka studijních programů

Šíře a kvalita nabízených studijních programů je jednou z velkých předností naší Filozofické fakulty. V kvalitní výuce máme tradici a dobré zázemí, které nás zařazuje na špičku v ČR.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. říká: jednoznačně podporuji zachování všech stávajících oborů s kvalitním personálním zabezpečením (po novém akreditačním procesu „programů“) a rozvoj nových v souvislosti se společenskou poptávkou. I když jsou některé studijní programy obsazené jen malou skupinou studentů, představují z mého pohledu nedílnou součást fakulty, stejně jako programy s velkým množstvím studentů. Budu podporovat organizační či jiná řešení, která umožní aby kvalitně personálně zajištěné studijní programy byly udrženy nebo nově zavedeny.

4. Praxe v tuzemsku i zahraničí

Propojení fakulty a praxe je základem spokojenosti zaměstnavatelů, stejně jako základem pocitu vlastní kompetentnosti absolventů v prvním zaměstnání. V současné společnosti je nedílnou součástí pocitu kompetentnosti i zkušenost ze zahraničí. Velkou oporou pro naše přesvědčení je dlouholetá zkušenost Katedry psychologie s praktickou výukou, která tvoří značný podíl přípravy studentů na budoucí povolání.

Tereza Bydžovská říká: ráda bych v senátu diskutovala o tématu praktické výuky, která je pro studenty velmi důležitá a užitečná. Mým cílem je zjistit, zda praktická výuka odpovídá potřebám studentů, a případně iniciovat vyšší časovou dotaci praktických předmětů.

Vzhledem k širokým možnostem studia v zahraničí bych chtěla v rámci akademického senátu otevřít téma pobytu v zahraničí. Fakulta nabízí mnoho příležitostí ohledně Erasmu, ale vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zájemců bych ráda podpořila rozšíření sítě zahraničních pobytů. Jde hlavně o zahraniční stáže, které by mohly být přínosné nejen pro jednotlivce, ale také pro celou filozofickou fakultu.

5. Respekt k odlišným potřebám kateder

Přestože jsme všichni součástí jedné fakulty, potřeby jednotlivých kateder se nezřídka liší. Vyplývají jak z historických souvislostí, tak ze skutečnosti, že se na fakultě setkávají obory filologické, humanitní, uměnovědné a společenskovědní. Požadavky na kvalitní výuku, vědu a výzkum jsou závislé na typu oboru.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. říká: zastávám názor, že je třeba hledat rovnováhu mezi individuálními potřeby jednotlivých pracovišť a standardizací procesů, která umožňuje efektivní práci na úrovni děkanátu. Využijme naše akademické svobody k tomu, aby měla každá katedra co nejvíce podmínek, které potřebuje. Na druhou stranu udělejme individuálnímu přístupu hranice tam, kde znamená neefektivní zvyšování nákladů na administrativu či zhoršuje podmínky zaměstnanců FF.

6. Evaluace

Během uplynulého volebního období došlo k zásadní změně v evaluaci výuky. Proces byl sjednocen a centralizován na úrovni fakulty. Vedle jiných přínosů je pro fakultu podstatná nová forma evaluace i v zájmu institucionální akreditace, o kterou bude UP usilovat. Centralizace však přinesla i některé ztráty a to zejména u kateder, kde měla evaluace dlouhodobou tradici.

Tereza Bydžovská říká: jedním z důležitých témat na filozofické fakultě je evaluace, která slouží především ke zpětné vazbě pro pedagogy. Bohužel jen zlomek studentů se k výuce vyjádří, proto bych se chtěla na tuto problematiku více zaměřit a rozšířit informovanost mezi studenty o tom, k čemu je evaluace dobrá a co z ní může plynout.

7. Efektivní administrativa

Univerzita je jako každá státní instituce zatížena nemalou administrativou. Vidíme v ní několik úrovní, které mají svůj původ ve zřizovateli a kontrolních orgánech nebo univerzitě a fakultě samotné. Výrazný nárůst je také spojen s mimořádnými situacemi, jako jsou různé typy grantů a podpor. Ve většině případů není možné, aby jednotlivý akademik nebo student dohlédl do všech důsledků a mohl tak posoudit nutnost nebo zbytečnost celých administrativních procesů. Může však zhodnotit jejich efektivitu.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. říká: mým záměrem je podporovat všechna řešení, která budou redukovat čas věnovaný administrativě, minimalizovat přenášení formulářů nebo jejich ztráty, odstraňovat duplicity a zpřehledňovat celý proces. Přestože má fakulta k dispozici už více než rok systém, který by umožnil řešit většinu administrativní zátěže elektronicky, je většina procesů stále vedena v původní formě. Rád bych také inicioval vznik systému hodnocení kvality servisních oddělení. Zatímco pedagogický a výzkumný výkon akademiků je sledován pozorně, pro hodnocení kvality služeb, poskytovaných servisními odděleními, žádný systém dostupný není.    

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/nas-program/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »