Výzkumná činnost v rámci Partnerské sítě

Proč jsou  výzkumné aktivity v rámci Partnerské sítě důležité?

 • Umožňují rozšířenou spolupráci s partnery z řad institucí státního, soukromého i neziskového sektoru.
 • Propojují potřeby partnerů, studentů i akademických pracovníků.
 • Díky propojenosti, otevřené a efektivní komunikaci v rámci Partnerské sítě je velmi rychle možné získané poznatky aplikovat přímo do praxe a partneři je mohou ihned využívat. De facto tak vznikla platforma pro aplikovaný a svým způsobem zakázkový výzkum.
 • Příprava studentů do praxe a zisk nových kompetencí.
 • Zvyšování kvality realizovaných praxí a stáží se sledovanou kvalitou ze strany studentů i partnerů.
 • Publikační činnosti pro členy Partnerské sítě.
 • Zvýšení pravděpodobnosti pro úspěšné podání výzkumných grantů díky přímému propojení teorie a praxe.
 • Nedílnou součástí výzkumných aktivit jsou tzv. „Odborné kulaté stoly“, během nichž mohou partneři a garanti výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci výzkumné aktivity plánovat a realizovat.

 Dosud realizované výzkumné projekty

 • Stanovení metodiky náboru a výběru zaměstnanců pro konkrétní pracovní pozici
 • Vnímání rizika nehody a připravenost frekventantů autoškol poskytnout první pomoc při dopravní nehodě
 • Předškolní vzdělávání a rozvoj kognitivních a sociálních funkcí dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch
 • Standardizace Testu sociální zralosti (OCKV)
 • Životní situace a spokojenost u klientů centra denních služeb (aktivit)
 • Zhodnocení stavu kognitivních funkcí u klientů doléčovacího centra s anamnézou dlouhodobého užívání alkoholu
 • Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě
 • Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují a ne-byly nikým vyšetřeny – depistáž v MŠ
 • Vazba, alexithymie, zvládání stresu a osobnostní styly u lidí závislých na psychoaktivních látkách)
 • Závislost očima klienta (ego analýza přístupu k vlastnímu životu)
 • Využití metody Hand-test v diferenciální diagnostice duševních poruch
 • Standardizace Olomouckého testu Figurální fluence
 • Analýza hodnot a smyslu života u klientů nízkoprahových adiktologických služeb a služeb pro děti a mládež z pohledu klientů a pracovníků
 • Nároky na člověka – zaměstnance v dopravě
 • Člověk v dopravním provozu

Publikované výstupy:

Monografie
1) Procházka, R. (2014). Vazba, alexithymie v kontextu osobnostních stylů u lidí závislých na psychotropních látkách. Olomouc: Vydavatelství UP.

2) Obereignerů, R. (2014). Hanojská věž – historie a současnost. Olomouc: Vydavatelství UP

3) Lečbych, M. (2013). Wagnerův Hand-test: Aplikace ve výzkumu a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP.
Odborné články
1) Lečbych, M. (2014). Vývoj Olomouckého testu figurální fluence a jeho možnosti při screeningu kognitivních poruch u osob seniorského věku – pilotní studie. Československá psychologie 58, 6

2) Maierová, E., Doležalová, K., Hrubý, L. C. (2014). Analýza hodnot a smyslu života u klientů kontaktního centra pro uživatele návykových látek. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 5, 49

3) Cakirpaloglu, P., Kořínek, R. (2014). Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

4) Procházka R., Mahrová G., Laštovica, M. (2014). Alexithymie a její vztah k osobnostním stylům u lidí závislých na psychoaktivních látkách. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

5) Kolařík, M., Dolejš, M., Motlová, K., Piňos, M., Štefek, F., Licková, B. (2014). Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

6) Lemrová, S., Berec, Š. (2014). Mapování současné životní situace a životní spokojenosti ve vybraných oblastech života u klientů Centra psychosociální rehabilitace, Společnost MANA, o.p.s. Olomouc. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

7) Bulíček, J., Brožová, P., Hruban, I., Šucha, M. (2014). Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

8) Krupčík, O., Charvát, M. (2014). Diagnostika kognitivních funkcí u léčených klientů s anamnézou dlouhodobého užívání návykových látek. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

9) Zámečník, P., Kurečková, V., Böhmová, K., Šucha, M. (2014). Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem?
Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

10) Lečbych, M., Vaverka, M. (2014). Experimentální užití Olomouckého testu figurální fluence u osob závislých na alkoholu. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

11) Seitlová, K., Schiedková, D. (2014). Využití psychodiagnostických metod při výběrovém řízení na dělnické pozice. Psychologie a její kontexty, 5 (Supplement)

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/partnerska-siit/vyzkumna-cinnost-v-ramci-partnerske-site/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »