Možnosti zahraniční mobility

Student Katedry psychologie může využít těchto programů:

 • Erasmus+
 • CEEPUS
 • AKTION
 • Freemovers
 • Merrillův program
 • Fulbright Comission
 • Grundvigt (pouze pro workshopy)
 • Evropská dobrovolná služba (pro dobrovolnickou činnost v zahraničí)

Program Erasmus+

Stručné informace o programu Erasmus+:

(Další informace naleznete na webu FF UP nebo na webu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.)

Erasmus+ zahrnuje:

 • 27 zemí EU;
 • Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko;
 • zámořské regiony (Kanárské ostrovy, Guadelupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion, Azorské ostrovy, Madeira);
 • zámořská území (Grónsko, Nová Kaledonie, Fr. Polynésie, Britská indooceánská území, Falklandy, Nizozemské Antily.

V rámci programu Erasmus může student absolvovat:

 • studijní výměnné pobyty na zahraničních partnerských univerzitách
 • zahraniční pracovní stáže
 • délka pobytu: 3-12 měsíců
 • student neplatí žádné poplatky za registraci, výuku, zkoušky, přístup do knihoven atd.
 • studentovi je poskytnut grant dle platných tabulek
 • studium v zahraničí je studentovi plně uznáno jako součást studia na domácí instituci

Každý student může za dobu studia absolvovat 1 studijní pobyt a 1 pracovní stáž, v celkové maximální délce 24 měsíců.

Podmínky účasti v programu Erasmus:

 • studium Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu
 • v době výjezdu do zahraničí ukončený min. 1 rok studia
 • trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP + nově i občané jiného státu, kteří studují v akredit. studijním programu na vysílající instituci

Studijní pobyty Erasmus na Katedře psychologie:

 • student katedry psychologie může vyjet v rámci Bilaterální smlouvy podepsané Katedrou psychologie UP (viz. Seznam partnerských univerzit) nebo i jinou katedrou FF UP, kterou student sám zkontaktuje a postupuje dle podmínek výběrového řízení na dané katedře
 • má-li student zájem studovat na univerzitě, která nemá podepsánu bilaterální smlouvu, domluví se s koordinátorem o možnosti podpisu smlouvy a předjedná zájem zahraniční katedry o spolupráci
 • studenti jsou vybíráni na základě výběrového řízení:
  • aktuální kategorie, které jsou hodnocení v rámci výběrového řízení: motivace k výjezdu, jazyková výbava (vč. certifikátů), téma a zaměření DP (ve vztahu k výzkumným tématům zahr. univerzity), mimoškolní aktivity související s psychologií, pracovní zkušenosti a praxe (zohledňován je ročník studia), studijní výsledky, předchozí zahr. zkušenost, další znalosti a zájmy a dodržení pokynů pro výběrové řízení
  • výběr je prováděn přes aplikaci erasmusplus.upol.cz
  • výběrová komise je složena z katederního koordinátora a min 2 dalších členů katedry
 • studijní pobyt studentům za Katedru psychologie schvaluje katedrový koordinátor pro zahraničí
 • v případě, že student uspěl ve výběrovém řízení na Erasmus pobyt na jiné katedře, informuje koordinátora Katedry psychologie po podpisu smlouvy
 • koordinátor katedry psychologie schvaluje studentovi Learning Agreement (dohodu o absolvování předmětů během studijního pobytu)

Pracovní stáže Erasmus a jejich administrace:

 • výběr studentů na pracovní stáž neprobíhá přes klasické výběrové řízení
 • instituci, kde student realizuje pracovní stáž, si student vybírá buď sám, nebo za pomoci Kanceláře zahraničních styků
 • administraci pracovních stáží v KZS zajišťuje Mgr. Marie Raková
 • studijní pobyt studentům za Katedru psychologie schvaluje katedrový koordinátor pro zahraniční studium
 • další podmínky pracovní stáže na webu NAEP

CEEPUS

 • Central European Programme for University Studies
 • celkem 16 zemí střední a jihovýchodní Evropy
 • cílem podporovat spolupráci a stabilitu v regionu střední a jihovýchodní Evropy
 • oficiálním jazykem programu je angličtina
 • možnost vycestovat je v rámci tematických sítí
 • studijní pobyt studentům za Katedru psychologie schvaluje katedrový koordinátor pro zahraniční studium
 • více informací na webu FF UP

AKTION

 • program České republiky a Rakouska na podporu výzkumu a vzdělávání
 • individuální stipendia pro studenty pracující na diplomových a dizertačních pracích v délce 1-5 měsíců
 • student si sám vybírá instituci, na níž chce vycestovat, a s ní si vyjednává přijetí
 • student podává žádost o přidělení stipendia na Kanceláři programu AKTION
 • více informací na webu Domu zahraniční spolupráce

Rozvojový grant Mezinárodní mobilita (tzv. Freemovers)

 • žádosti se podávají na Děkanátě FF vždy v září/říjnu
 • přidělované stipendijní prostředky (cca ve výši 10 000 Kč na měsíc) určené na pokrytí rozdílu životních nákladů v hostující zemi
 • priorita dávána pobytům na univerzitách v mimoevropských zemích, s nimiž má FF UP smlouvy
 • studijní pobyt studentům za Katedru psychologie schvaluje katedrový koordinátor pro zahraniční studium
 • více informací na webu FF UP

Merillův program

 • roční studijní program na vysoké škole v USA
 • veškerá administrace programu včetně výběrového řízení probíhá přes Kancelář zahraničních styků UP – Mgr. Zuzana Hamdanieh
 • seznam partnerských univerzit k dispozici v Kanceláři zahraničních styků UP
 • přihlášky mohou podávat studenti ve 2.-4. ročníku
 • výběrové řízení bývá vypsáno vždy na podzim na následující akademická rok a vede jej Kancelář zahraničních styků UP
 • více info na webu RUP

J. William Fulbright Commission

 • mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA
 • více info na webu programu

Grundvig

 • pod záštitou programu Grundtvig se jakýkoliv zájemce starší 18ti let může zúčastnit zdarma zahraničního workshopu v některé z evropských destinací
 • tato účast je možná jen jednou za tři roky
 • více informací na webu NAEP

Evropská dobrovolná služba

 • umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích
 • projekty v délce 2 až 12 měsíců
 • dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR nebo v jiné zemi programu
 • z grantu vám bude hrazeno 90% cestovného na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné, a jazykový kurz
 • více informací na webu EDS

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium-v-zahranici/moznosti-zahranicni-mobility/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »