Ukončené výzkumné projekty

Podle data ukončení projektu:

  • 2014
Metoda Hand test v diferenciální diagnostice duševních poruch

Posouzení interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií metodou TAT
Ayahuaskový šamanský turismus
Výpravy za ayahuaskou - průzkum aktuálního jevu
Alexithymie a problematika vazby u lidí závislých na psychoaktivních látkách
Self u rozumově nadaných dětí
Pěstounská péče: zkušenosti vs. trendy
Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních
Překlad a lokalizace dotazníku DBQ
Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer
  • 2013
Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu
Cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a poruchám spánku
Identifikace vícedimenzionálního modelu subjektivní časové zkušenosti
Tanec a pohyb jako součást psychoterapeutického procesu v prostředí psychiatrické léčebny
  • 2012
Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci
Podmínky práce školních psychologů v olomouckém a moravskoslezském kraji
Vzdělávaní a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků
a postgraduálních studentů
  • 2010
Aktualizace METODIKY 9202 - metodiky k vyšetřování
a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology
Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků
a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou
prevenci
Život a dílo Vladimíra Tardyho
  • Archív
Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů
a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji
Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků, jako nástroje pomoci
zaměstnancům postižených restrukturalizací

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/ukoncene-vyzkumne-projekty/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »