Rigorózní řízení

Stručné informace

Výňatek z Rigorózního řádu:

 • obhajoby probíhají každý rok v dubnu a prosinci. Přihlášku k prosincovému termínu obhajoby (prosinec 2019) je nutné zaslat nejpozději do 16.9.2019, do tohoto termínu je nutné odevzdat i rigorózní práci.
 • přihlášku ke státní rigorózní zkoušce je oprávněn podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul Mgr. v oboru psychologie
 • spolu s vyplněnou přihláškou se podává úředně ověřená kopie magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o přiznání akademického titulu, dále úředně ověřenou kopie dodatku k diplomu (Diploma supplement), strukturovaný životopis a doklad o zaplacení.
 • náklady spojené s rigorózním řízením se posílají na č. účtu uvedeném na přihlášce nebo na stránkách FF UP viz odkaz níže,
 • přihláška se doručí osobně nebo jako doporučená zásilka na studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10 (PhDr. Eva Gyuránová)
 • konzultace se zaměstnanci katedry jsou možné pouze na základě Přípravného kurzu
 • při vypracování rigorózní práce je nutné se řídit těmito zásadami.  Jako rigorózní práci lze použít přepracovanou či rozšířenou ( teoretická i praktická část o 50% viz zásady) diplomovou práci zpracovanou dle pokynů manuálu Katedry psychologie FF UP
 • státní rigorózní zkouška se skládá z ústní oborové zkoušky (jeden okruh), zkoušky z filozofie a obhajoby rigorózní práce,
 • zkoušku z filozofie je nutno si osobně domluvit na Katedře filozofie, kontaktní osoba Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.,
 • předseda komise stanoví dva oponenty (alespoň jednoho externího mimo UP), kteří na předloženou rigorózní práci vypracují oponentské posudky,
 • po vykonání státní rigorózní zkoušky je absolventovi vydán diplom.

Podrobnější informace ke stažení na stránkách FF UP – ZDE

Okruhy státní rigorózní zkoušky

Kontaktní osoba na Katedře psychologie FF UP:

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Kat. psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc

585 633 523

eva.maierova@upol.cz

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/d-absolventi/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »