Bakalářské a navazující magisterské studium

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

  1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
  2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, doc. Panajotis Cakirpaloglu,  který: i.      Určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz http://old.psych.upol.cz/o-nas/harmonogramy-rozvrhy/ nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK Bakalářské a diplomové práce Do termínu dle aktuálního harmonogramu katedry studenti nahrají do Stagu celé znění  diplomové (bakalářské) práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové (bakalářské) práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin (http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/dekanat/studijni-oddeleni/). Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdají dr. Vaculčíkové Sedláčkové nebo paní Molnárové. Zápis státnicových předmětů Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru. Studenti bakalářského prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SBZKB, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů). Studenti bakalářského kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů). Studenti magisterského prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP (celkem 6 předmětů),  ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem tedy 6 předmětů). Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/studentum-bc-a-mgr/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »