Uchazeči

Počet uchazečů o studium psychologie/počet přijatých studentů

počty přijatých studentů

Popis studijního programu – oboru

Teoretický rámec programu je koncipován dle dlouhodobě nastavené struktury vzdělávání v oblasti psychologie. V posledních letech byl upraven dle mezinárodních standardů a vychází z Lisabonské smlouvy, konkrétně pro program psychologie vychází z konceptu EuroPsy. Na základě těchto standardů bylo studium upraveno dle struktury 2+3 (Bc + Mgr.). EuroPsy je Evropský standard ve vzdělávání a výcviku, který dovoluje jednotlivým psychologům uznání evropské úrovně v profesní kvalifikaci. Je založen na 6-letém vzdělávacím a výcvikovém programu, který zahrnuje i jednoletou praxi pod supervizí. EuroPsy vychází ze vzdělávacího rámce EuroPsyT „A framework for education and training of psychologists in Europe”, který byl přijat v EFPA roku 2001.

Dalším důležitým požadavkem na rámec programu jsou požadavky akreditační komise. Praktická část koresponduje s aktuálními požadavky na absolventy psychologie z trhu práce ve všech oblastech (klinická psychologie, poradenská psychologie, psychologie práce a organizace, atd.). Základní filozofií je příprava odborných psychologů v širokém spektru teoretických a aplikovaných disciplín. Povinné (základní) disciplíny tvoří páteř oboru, volitelné disciplíny pokrývají základní oblasti oboru psychologie – popis jednotlivých oblastí v návaznosti na typ programu. Individuální volba disciplín z jednotlivých oblastí umožňuje dílčí profilaci studenta pro adekvátní uplatnění ve vybraných segmentech trhu práce dle jednotlivých oblastí psychologie. Celým studiem mezi základními disciplínami prochází metodologické předměty v postupné návaznosti. Cílem je připravit absolventa, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi, odbornými dovednostmi i obecnými způsobilostmi.

Program – obor je vhodný pro humanitně orientované studenty s předpoklady nejen pro schopnost učit se, ale rovněž samostatně nabízená témata analyticko-synteticky zpracovávat a kriticky hodnotit. Psychologie ve svých teoretických základech pracuje většinou s konstrukty a studentovi nepostačí jejich pouhé převzetí. Musí se orientovat v přístupech různých psychologických škol a umět kriticky zhodnotit jejich přednosti a nedostatky, umět si vybrat ty koncepty, které nejlépe vyjadřují jeho odborné profilování.

Ve všech třech stupních – Bc., navazující Mgr. a Ph.D. studijní program – obor psychologie na FF UP Olomouc plně koresponduje a naplňuje Národní deskriptory vzdělávání.

Katedra psychologie FF UP profiluje ve třech základních okruzích: výchovně-vzdělávacím, vědecko-výzkumném a prakticko-aplikačním.

Primární, výchovně-vzdělávací okruh, studium jednooborové odborné psychologie, je realizován ve formě pětiletého magisterského studia. Jeho absolvování disponuje k výkonu funkcí psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, sociálních institucích, státní správě, vězeňství, školství apod. Za předpokladu složení rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, mohou absolventi magisterského studia dosáhnout akademického titulu „doktor filozofie“ / PhDr./, resp. se externí či interní formou připravovat k získání titulu doktorského / Ph.D./.

Vědecko-výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na řešení následujících problémů: osobnostní zvláštnosti vybraných vrstev populace, struktura a dynamika skupinového života, pracovní motivace, efektivnost manažerských stylů vedení lidí, psychologie zdraví a nemoci, psychologické hranice školní zralosti, využívání počítačové techniky v psychodiagnostice, psychologická problematika adaptace obviněných a odsouzených, otázky náhradní rodinné péče, psychologické aspekty drogové závislosti, psychologie skupinového a hromadného stresu a zátěže.

Relevantní spojení s praxí je orientováno na diagnostickou, expertízní, prognostickou a vzdělávací činnost ve sféře klinického a profesního poradenství, psychoterapie a reedukace, personalistiky, řízení a marketingu, penitenciární péče, výcviku vybraných sociálně psychologických dovedností. Katedra mj. úzce spolupracuje s olomouckým Institutem pro integrovanou psychoterapii a psychologické poradenství.

Konzultace přispívající k řešení studijních a osobních problémů poskytuje Psychologické poradenské centrum, působící při Katedře psychologie FF UP od r. 1994.

Q-RAM- pilotní implementace ke stažení (PDF).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/uchazeci2015/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »