Informace pro přijaté studenty

Vítáme vás v doktorském studiu na Katedře psychologie. Abychom Vám váš nástup ulehčili a pomohli Vám se v struktuře studia vyznat – očekávejte v počátku vašeho studia dvě informační schůzky. Jedna bude centrální pořádáná FF a druhá bude pořádána námi – Katedrou psychologie. Tam vás seznámíme s doporučeným postupem Ph.D. studia a předáme vám důležité informace k tvorbě vašeho individuálního studijního plánu.

Nyní bychom Vám rádi sdělili několik důležitých bodů, které přispějí hladkému průběhu vašeho studia:

Zde si, prosím, stáhněte šablonu pro tvorbu individuální ho studijního plánuPozor, ideálně do konce září (max. poloviny října) máte povinnost odevzdat vyplněný a podepsaný (vámi i vaším školitelem) individuální vzdělávací plán vašeho studia na Oddělení pro Vědu a výzkum (VaV) FF UP k rukám paní magistry Hausknotzové. Doporučujeme též archivovat jednu kopii u vašeho školitele a jednu kopii u sebe.

Studium DSP (doktorský studijní program) pro studenty přijaté ve školním roce 2012/13 a později je řízeno jednotným celofakultním systémem. Prosíme, podívejte se na centrální zdroj informací o DSP na FF UP a zejména pak dokumenty Popis modulárního studia a kreditová minima a studijní plány oboru klinická nebo pedagogická psychologie.

Systém STAG se pro zápis předmětů pro příslušný semestr standardně otevírá pouze v obdobích určených harmonogramem akademického roku FF UP. Ovšem i předměty zapsané v ZS zůstávají otevřené k zápisu kreditů až do začátku září.

Výuka povinných oborových předmětů DSP vypisovaných katedrou psychologie (91AME, 91APO, 91AKP, 91APP) ) se opakuje každý rok, je ale potřeba si ohlídat, jestli výuka proběhne v ZS nebo LS. Na předměty a povinnosti se tedy, prosím, zapisujte v tom semestru, ve kterém je hodláte splnit. Hlídejte si i výuku předmětů realizovaných jinými katedrami, zejména pak povinnou filozofii (91AF1, 91AF2) a cizí jazyky.

Z metodických předmětů 91M  bychom vám rádi doporučili např. ty, které vypisuje katedra: 91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti (dr. Charvát),

Dále máte možnost volby mnoha předmětů z kategorie 93 (soft skills) a 92B (volitelné interdisciplinární předměty).

!!! Pozor pro doktorandy přijaté od 1.9.2015 a dále platí změna v kreditovém hodnocení a ve zkratkách předmětů v modulu publikační činnost, viz dokument zde. Zkontrolujte si proto prosím, zda máte ve svých nových individuálních studijních plánech nové zkratky předmětů (tj. 91BR1, 91BR5, 91BP1, 91BP2). Ve STAGu si posléze zapisujte opět jen tyto nové zkratky !!! Pozor ve studijních plánech ze stránek FF tato informace chybí a jsou zde vypsané staré varianty předmětů publikační aktivity. 

Garantem odborných seminářů (92AS1 až 92AW9) je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., který je do systému STAG zapisuje jakmile je definitivně znám pozvaný přednášející a termín akce. Za rok se konají minimálně dvě takové akce. Studenti DSP získávají za tyto akce i kredity, podmínkou je ovšem opět dodatečný zápis tohoto předmětu do systému STAG.

Rozvrhy, tj. konkrétní termíny a místa jednotlivých vzdělávacích akcí, naleznete v systému STAG (jako písemná informace v sylabu předmětu).

Garantem výuky (94VYP a 94VYK) je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Formulář Potvrzeni o vykonání odborné výukové praxe je ke stažení zde.

Garantkou zahraničních stáží (91CZS) je PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Zde si můžete stáhnout formulář Zápis zahraniční stáže.

Asi nejdůležitější v rámci studia je disertační modul, i když jeho plnění většinou probíhá až v druhé polovině studia. Disertační semináře organizuje prof. Cakirpaloglu.  Disertační seminář 1 (95DS1) je určen pro studenty 2. ročníku doktorských studijních programů a uskuteční se vždy na konci letního semestru. Disertační seminář 2 (95DS2) je určen pro studenty 3. ročníku doktorských studijních programů a proběhne vždy na konci zimního semestru.
Odevzdání disertační práce (95DIS) je za 60 kreditů a zapisuje jej dr. Kupka.

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/informace-pro-studenty-dsp-prijate-v-akademickych-letech-201213-a-pozdeji/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »