Vývojová psychologie a psychologie rodiny

Vedoucí výzkumné oblasti

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Charakteristika výzkumné oblasti

Dlouhodobě se zaměřujeme na výzkumy týkající se různých aspektů rodinného a partnerského soužití. Jde o problematiku vztahů a procesů v rodině, osobních zkušeností a významů, o oblasti životní spokojenosti, rodinného stresu a jeho zvládání, resilience rodiny, rodinné paměti a náhradní rodinné péče.

Výzkumné týmy

Výzkumy psychologických aspektů pěstounské péče

Garantka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Šárka Mošťková, PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Anotace: Výzkumy navazují na četné studie pěstounské péče realizované na pracovišti doposud. Jednou z nejrozsáhlejších studií v poslední době byl výzkum dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči, publikovaný jako monografie (Sobotková, Očenášková, 2013). Pěstounská péče je úzkou oblastí společenské a odborné praxe, ale vzhledem k tomu, že zásadním způsobem zasahuje do osudů mnoha dětí i dospělých, mělo by jí být věnováno více pozornosti. Naše výzkumy jsou zaměřeny na psychologické aspekty různých forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu, raná pěstounská péče, dlouhodobá pěstounská péče) a na dosud málo prozkoumaná témata (příbuzenská pěstounská péče, biologické děti v pěstounské rodině). Cílem výzkumů je popsat a zhodnotit současný systém pěstounské péče především vzhledem k uspokojování psychických potřeb dětí. Spolupracujeme se Sekcí pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti a s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Plánované publikační výstupy: je uvažováno o editované monografii.

Grantová podpora: dříve  IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2012_003) a IRP_FF_2013; v plánu opět IRP, projekt Excelence – podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP.

Fungování rodiny a rodinná resilience  

Garantka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Anotace: Výzkumy soustředěné kolem tohoto tématu se zaměřují především na rodinné procesy (na funkčnost rodin, rodinnou resilienci, zvládání stresu v rodinách aj.). Studie jsou realizovány v různých typech rodin a v různých fázích vývoje rodiny (rodiny pracujících rodičů s malými dětmi, rodiny s více než čtyřmi dětmi, rodiny s dvojčaty, věřící rodiny, rodiny po odchodu dospělých dětí z domova atd.) a v rodinách prožívajících zvýšenou zátěž a stres (chronická fyzická a psychická onemocnění, vývojové poruchy, postižení). Hlavními publikačními výstupy jsou např. monografie Dětský autismus v kontextu rodinné resilience (Sládečková, Sobotková, 2014) a kapitola Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning (Slezáčková, Sobotková, 2017) vydaná v knize The Routledge international handbook of psychosocial resilience.

Grantová podpora: dvakrát  IGA FF UP, MŠMT (FF_2010_029; FF_2013_021); dvakrát IRP, projekt Excelence – podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP (2014, 2015).

Výzkum problematiky ženství a manželství

Garantka tématu: PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. (roz. Očenášková)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

 Anotace: Hlavním výzkumným záměrem je prostřednictvím dílčích studií mapovat prožívání ženství a popsat způsoby zvládání ženské role, a to jak ve vztahu k osobnímu životu (partnerský vztah, rodičovství), tak i směrem k profesnímu zaměření a uplatnění. Jedná se o kvalitativní výzkumy realizované obvykle se základní populací vysokoškolských studentek, kde je předpoklad největších dopadů změn současné společnosti na roli ženy. Zaměřujeme se také na proměny manželství, jeho významu, hodnoty a funkce v čase, na mimomanželské vztahy a rozvod rodičů z pohledu dospělých dětí. Zkoumáme rovněž aspekty, které souvisejí s dlouhodobým spokojeným manželstvím. Nejvýznamnějším publikačním výstupem je zatím monografie o partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních (Očenášková, 2015).

Grantová podpora: IRP, projekt Excelence – podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP (2015), další je v plánu.

Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit

Garantka tématu: doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková Ph.D. (katedra historie FF UP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., (z jiných pracovišť dále doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., Mgr. Jitka Kohoutová, doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., dr. hab. Marcin Lukasz Filipowicz, Dr.)

Anotace: Interdisciplinární výzkumný projekt se týkal rodinné paměti. Jedná se o oblast, která byla dosud v psychologii neprobádaná. Hlavním cílem psychologické části výzkumu bylo popsat obsah, funkce a význam rodinné paměti. Dále jsme zkoumali způsoby, jakými je rodinná paměť modifikována a přenášena mezi generacemi. Speciálně jsme se zaměřili i na možné souvislosti rodinné paměti s funkčností rodiny a její resiliencí. Byl využit kvalitativní přístup k výzkumu. Sběr dat byl proveden pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se třemi generacemi třinácti rodin. Výzkum je inovativní jak zaměřením na dosud neprozkoumanou problematiku, tak svou interdisciplinaritou (psychologie rodiny, historie, literární teorie, kognitivní filozofie). V současné době probíhá finalizace hlavních výstupů (dvě monografie).

Grantová podpora: GA ČR 2015-2017

Prarodiče jako pečující osoby v kontextu pěstounské péče

Garantka tématu: PhDr. Šárka Mošťková (studentka DSP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Anotace: Hlavním cílem výzkumu je porozumět prožívání prarodičů, kteří převzali péči o svá vnoučata místo jejich rodičů. Dílčími cíli je zmapovat subjektivní vnímání příčin pěstounské péče, náhled na rodinnou situaci, konflikt dvojí role, vztahy s vnoučaty, těžkosti s výchovou, životní spokojenost prarodičů, důležité hodnoty a cíle, způsoby zvládání stresu a resilienci. Výzkumný soubor tvoří 20 žen a mužů – prarodičů, kteří mají v pěstounské péči alespoň jedno vnouče a vychovávají jej minimálně po dobu dvou let.  Metody: polostrukturované interview, SEIQoL, F-COPES. Dílčí výsledky výzkumu ukazují, že děti jsou do pěstounské péče prarodičů svěřovány z rozličných důvodů, které jsme uspořádali do tří kategorií: patologický způsob života biologických rodičů, osobnostní charakteristiky rodičů a vliv životních událostí. Na dalších analýzách se pracuje. Vzhledem k rostoucímu počtu prarodičů pěstounů mohou být získané výsledky užitečné zejména v psychologickém poradenství a pro odborníky pracující s pěstounskými rodinami.

Grantová podpora: IGA FF UP, MŠMT (IGA_FF_2015_022)

Prožívání nedobrovolně bezdětných žen a mužů a jeho souvislost s výsledky léčby neplodnosti

Garantka tématu: PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková (studentka DSP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Anotace: Léčba neplodnosti i sama situace nedobrovolné bezdětnosti představují pro většinu párů, kterých se to týká, velkou psychickou zátěž. Prožívání nedobrovolné bezdětnosti se u nás zkoumá především kvalitativními metodami. Považujeme proto za přínosné, aby se začaly objevovat i kvantitativní studie, a aby do českého prostředí byly pro ně zavedeny vhodné nástroje, ve světě již hojně pro tento typ výzkumu využívané, např. Fertility Problem Inventory. Výzkumný projekt je kombinovaný. Je zaměřen na stres, coping, prožívání životního smyslu a změny v životě v souvislosti s prožívanou náročnou situací nedobrovolně bezdětných párů. Výzkum je realizován ve spolupráci s embryology. Výsledky budou přínosné pro psychology, gynekology, pracovníky Center asistované reprodukce aj.

Proces odpuštění u žen se zkušeností domácího násilí

Garantka tématu: Mgr. Erika Lipková (studentka DSP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Anotace: Koncept odpuštění je v současné době v psychologii předmětem zvýšeného zájmu, dosud však ani nepanuje shoda ve vymezení tohoto pojmu. Výzkumný projekt je zaměřen na propojení dvou okruhů – procesu odpuštění a domácího násilí páchaného na ženách. Hlavním cílem výzkumu je odpovědět na otázku, jak vnímají odpuštění a jaké zkušenosti mají s odpuštěním ženy, které zažily domácí násilí. Záměrem je získat hlubší a pokud možno komplexní vhled do této dosud minimálně zkoumané problematiky. Bude využito kvalitativního přístupu k výzkumu (hloubková polostrukturovaná interview pro sběr dat, následně interpretativní fenomenologická analýza dat).

 

 

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/vyvojova-psychologie-a-psychologie-rodiny/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »