Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, klienti NZDM)

Adolescence je významným obdobím celoživotního vývoje člověka, kdy se výrazně mění osobnost člověka v různých oblastech (fyzické, psychické, sociální i spirituální). Dospívání je zároveň etapou života, která je doprovázena různými rizikovými faktory, které mohou vést k dílčímu (někdy i fatálnímu) narušení vývoje jedince. Výsledkem procesu dospívání by měl být nezávislý, odpovědný a fyzicky a psychicky zdravý jedinec. Dospělí a obecně společnost se snaží různými aktivitami a intervencemi poskytovat dospívajícím oporu a také ochranu před nebezpečnými faktory. Jedním z nástrojů ochrany a rozvoje jedince jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), která poskytují odbornou pomoc a podporu neorganizovaným a sociálně ohroženým dětem a mládeži, jejichž život je provázen množstvím obtížných životních událostí, konfliktních sociálních situací a negativních zkušeností. Základním cílem je zlepšit kvalitu jejich života předvídáním, předcházením a snižováním sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich životem. Pro zkvalitňování a zvyšování profesionality a efektivity nejen NZDM, ale i dalších služeb pro dospívající (jako jsou např. pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy a pracoviště klinického či školního psychologa) je klíčové dobře znát ty, kterým jsou služby poskytovány. Znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů je důležitým předpokladem odborného rozhodování pro přiměřené a přiléhavé metody, intervence a další prostředky práce s dospívajícími.

Místo řízení, resp. locus of control je koncept, který vychází z rámce sociální teorie učení dle amerického psychologa Juliana Rottera. Postihuje subjektivní pocit kontroly jedince nad důsledky jeho chování. Dle Rottera se na koncích kontinua nachází internalita a externalita.

Osoby s interním místem řízení věří, že se jejich život vyvíjí zejména v závislosti na jejich schopnostech, činnosti a úsilí, a že svůj život mají pevně ve svých rukou. Jsou přesvědčení, že jsou události podmíněny jejich vlastnímu chování nebo jejich relativně stálým charakteristikám. Tzv. internalisté bývají zdravější, spokojenější a lépe zvládají zátěžové situace. Jedinci s externím místem řízení vnímají posílení, které následuje po jeho chování jako nezávislé na jejich vlastních činech. Odměnu a trest tedy přičítají vnějším okolnostem, které nemohou ovlivnit – např. náhodě, moci jiných lidí, štěstí nebo osudu. Tito lidé pak často používají pasivní strategie zvládání zátěže, objevují se u nich pocity bezradnosti, vzdávání se. Rovněž se u nich objevuje častěji problémové chování a je u nich větší riziko sebevražedného jednání. Místo řízení tedy ovlivňuje plánování a zahájení chování zaměřeného na cíl jak v běžných, tak v obtížných životních situacích, má také souvislost s psychickou odolností a má zmírňujícím účinek na stres u dospívajících.

Prokázalo se, že nejefektivnějšími intervenčními metodami jsou takové, které jsou zacíleny na úzce vymezenou skupinu. Proto se domníváme, že pro zefektivnění a zvýšení profesionalizace NZDM, klinických či školních psychologů a psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách, ve střediscích výchovné péče či v diagnostických ústavecj má koncept LOC potenciál být vhodným východiskem pro práci s cílovou skupinou dospívajících z těchto zařízení. Cílem výzkumného projektu proto je tvorba adekvátního nástroje, který poskytne možnost získat v krátkém čase informaci o tom, zda má daný adolescent spíše externí či spíše interní místo kontroly. Díky realizovanému výzkumu tedy vznikne screeningový nástroj využitelný jak v poradenství (psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci) či v edukačním procesu (školní psychologové), tak v testové části klinického vyšetření (psychologové). Prostřednictvím výzkumu rovněž vzniknou populační normy pro žáky ve věku 11 až 15 let, které poskytnou uživateli budoucího psychodiagnostického nástroje jednoduchý a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků.

V průběhu realizace výzkumu jsou plánované publikační výstupy v odborných periodikách, výstupy spojené s konferenční činností v rámci ústních příspěvků a posterů. Závěrečným publikačním výstupem bude ucelená odborná monografie analyzující psychodiagnostické nástroje zaměřené na zjištění lokalizace místa kontroly a prezentující finální verzi nově sestavené metody mapující místo kontroly u adolescentů ve věku 11 až 15 let.

V oblasti osobnostních rysů jsme publikovali tyto statě:

ZEMANOVÁ, V., DOLEJŠ, M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 151 s. IBN 978-80-244-4492-5.
Online http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/04/02Dolejs-Zemanova-Zivotni-spokojenost.pdf

ZEMANOVÁ, V., DOLEJŠ, M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In PhD existence: československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 280 – 297. ISBN 978-80-244-4694-3
Online http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20V/phdexistence_web.pdf

DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 189 s. ISBN 978-80-244-2642-6.
Online: http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/Sborniky_a_monografie/dolejs/Dolejs_Martin_-_Efektivni_vcasna_diagnostika.pdf

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J., VAVRYSOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-4181-8.
Online http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Protektivní-a-rizikové-osobností-rysy-u-adolescentů-Dolejš-Skopal-Sucha-a-kol..pdf

SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 73 s. ISBN 978-80-244-4223-5.
Online http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vybrané-osobnostní-rysy-a-rizikové-formy-chování-u-českých-žáků-a-žákyň.pdf

Za výzkumný tým

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová
Mgr. Lucie Vavrysová

Katedra psychologie FF
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
www.psych.upol.cz

Kontakt:
vanda.zemanova01@upol.cz
+ 420 777 050 294

Dokumenty:

Žádost o spolupráci ve výzkumné studii ZŠ

Žádost o spolupráci ve výzkumné studii GYM

Informace pro vedení školy k výzkumné studii ZŠ

Informace pro vedení školy k výzkumné studii GYM

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/diagnostika-mista-kontroly-u-adolescentu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »