Identifikace rizikových osobnostních rysů a proměnných vzhledem k rizikovým formám chování u českých studentů a studentek gymnázií ve věku 15–19 let

Období dospívání je významnou etapou při dosahování zdravé dospělosti. Dochází ke komplexním změnám v osobnosti člověka, které probíhají individuálně a souběžně v několika oblastech – fyzické, psychické, sociální a spirituální. Fáze dospívání zahrnuje přehodnocování hodnot, nalézání nových vzorů, přijetí vlastních změn a zaujetí místa a role ve společnosti. V rámci adolescence dochází k významnému procesu, kterým je hledání a budování subjektivně uspokojivé a zralé formy identity.

Utváření struktury osobnosti mohou negativně ovlivnit rizikové aktivity, které lze v adolescenci chápat, jako maladaptivní přístup k řešení vývojových úkolů a naplňování aktuálních potřeb. Rizikovým chováním rozumíme nárůst rizik pro jedince nebo pro společnost. Shledáváme proto důležitým se zaměřit na rizikové aktivity právě v adolescenci, protože mohou v této fáze negativně ovlivňovat formování základních postojů, návyků a na celkové utváření základní struktury osobnosti. V rámci výzkumného projektu budou získány detailní informace o prevalenci těchto rizikových aktivit u českých gymnazistů ve věku od 15 do 19 let. Hlavním cílem, na který bude projekt zaměřen, je identifikace osobnostních rysů u gymnazistů, kteří k těmto rizikovým aktivitám inklinují. Do výzkumného šetření budou zahrnuty následující osobnostní proměnné – úzkostnost, impulzivita, sebehodnocení, míra agresivity, depresivity a zvědavosti. Objasnění vztahů těchto proměnných a rysů přinese novou perspektivu v oblasti výzkumu rizikového chování a nalezené souvislosti mohou být výchozím bodem pro vytváření efektivnějších postupů v preventivních a intervenčních programech.

V průběhu realizace výzkumu jsou plánované publikační výstupy v odborných periodikách, výstupy spojené s konferenční činností v rámci ústních příspěvků a posterů. Závěrečným publikačním výstupem bude ucelená odborná monografie analyzující výše uvedené psychodiagnostické nástroje a prezentující finální verzi nově sestavené metody zaměřené na posouzení agresivity.

 

V oblasti osobnostních rysů a rizikového chování jsme publikovali tyto statě:

DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 189 s. ISBN 978-80-244-2642-6.
Online:
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/Sborniky_a_monografie/dolejs/Dolejs_Martin_-_Efektivni_vcasna_diagnostika.pdf

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J., VAVRYSOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-4181-8.
Online:
http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Protektivní-a-rizikové-osobností-rysy-u-adolescentů-Dolejš-Skopal-Sucha-a-kol..pdf

SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 73 s. ISBN 978-80-244-4223-5.
Online:
http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vybrané-osobnostní-rysy-a-rizikové-formy-chování-u-českých-žáků-a-žákyň.pdf

Za výzkumný tým

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Bc. Jaroslava Suchá
Mgr. Ondřej Skopal
Mgr. Lucie Vavrysová

Katedra psychologie
FF Univerzita Palackého
Křižkovského 10,771 80 Olomouc
www.psych.upol.cz

Kontakt:
jaroslava.sucha01@upol.cz
+420 585 633 521

Dokumenty:

Žádost o spolupráci ve výzkumné studii

Informace pro vedení školy k výzkumné studii

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studie-osobnostnich-charakteristik-studentu-gymnazii/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »