Dopravní psychologie

Dopravní psychologie je jednou z našich oblastí vědeckého a výukového zaměření. Hostujícím profesorem v oblasti dopravní psychologie je profesor Ralf Risser, garantem docent Matúš Šucha. Naše výzkumné zaměření je orientováno na oblast lidského faktoru v dopravě a bezpečnost dopravy.

Základní informace o oboru dopravní psychologii na Katedře psychologie FF UP (prezentace)

Základní informace o oboru dopravní psychologii na Katedře psychologie FF UP (poster)

Researchgate profil – Doc. Matúš Šucha

Aktuálně:

Nová (2018) česká on-line verze dotazníku DBQ, včetně vyhodnocení dle aktuálních norem, je volně k dispozici na webových stránkách: www.dbq.upol.cz, výsledky na adrese: www.dbq.upol.cz/admin, kde je nutné zadat unikátní kód testování, který se zobrazuje v pravém horním rohu při vyplňování dotazníku.

Výstupy projektu Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.adas.upol.cz.

„Život bez auta“ – iniciativa Katedry psychologie FF UP

Portál „Chodím Olomoucí“ zaměřen na pěší, cyklistickou a hromadnou dopravu v Olomouci

Mezinárodní recenzovaný časopis Transactions on Transport Sciences (TOTS) nově vydáván Univerzitou Palackého v Olomouci

Vypsané témata pro diplomové práce v oblasti dopravní psychologie 2018 (pdf)

 

Aktuální publikace:

Nová publikace: „Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie“, v prodeji od října 2017 ve Vydavatelství UP Olomouc

Nová monografická publikace autorů z Katedry psychologie: „Metody pro dopravněpsychologické vyšetření“ v prodeji od dubna 2016.

Certifikovaná metodika: Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel 2015

 

Základní a aplikovaný výzkum

1. Chování účastníků v dopravním prostředí a možnosti jeho ovlivnění

2. Rizikové skupiny účastníků dopravy, se zaměřením na mladé řidiče

3. Zranitelní účastníci dopravního systému, se zaměření na chodce

4. Problematika rychlosti a možnosti managementu rychlosti

5. Problematika únavy, pozornosti a možnosti ovlivnění (asistenční systémy)

6. Problematika řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog včetně problematiky Alcolock

7. Problematika veřejné dopravy, se zaměřením na tramvajovou dopravu

Vývoj metodik a diagnostických nástrojů

1. Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení (dopravně-psychologické vyšetření)

2. Vývoj a lokalizace speciálních metod v dopravní psychologii

Vývoj a evaluace vzdělávacích a rehabilitačních kurzů

1. Vývoj společného EU kurikula v oblasti postgraduálního vzdělávání v dopravní psychologii

2. Vývoj, realizace a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče

3. Vývoj nástrojů pro evaluaci vzdělávacích a rehabilitačních programů

Diplomové práce v oblasti dopravní psychologie

 

Název Autor Rok
Srovnání vybraných psychických charakteristik zaměstnanců řídících drážní dopravu v závislosti na míře provozní zátěže Hryciow Marek 2007
Účinnost dopravně bezpečnostní metody CLOSE TO při výuce mladých řidičů Lehnerová Jana 2010
Peer mentor v dopravně-preventivním programu CLOSE TO Krajáčová Dana 2010
Osobnost řidiče motocyklu Břímková Petra 2010
Možnosti prevence řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek Banátová Kamila 2011
Reakce na stres a copingovéstraregie u řidičů z povolání Topičová Lenka 2011
Zrakové vnímání dopravního značení a sekundární informační zátěž Sochořová Lenka 2013
Osobnostní charakteristiky tunerů aut Kubešová Lenka 2013
Osobnostní charakteristiky řidičů motocyklů Macourková Michaela 2014
Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů Dvořáková Šárka 2014
Psychologické charakteristiky profesionálních řidičů Dopravního podniku Ostrava Franc Lukáš 2014
Osobnostní charakteristiky vybodovaných řidičů Svačinová Simona 2015
Komunikační strategie chodců a řidičů při jejich setkáních na přechodech pro chodce. Kvasničková (Palková) Lucie 2015
Psychologické aspekty a připravenost frekventantů autoškol poskytnout první pomoc při dopravní nehodě. Sikora Janusz 2015
Riskantní jednání mladých řidičů v České republice Šejdová Zuzana 2015
Obsahová analýza tištěných reklamních zdělení výrobců automobilů Monika Hájková 2015
Změny osobnostních a výkonových charakteristik řidičů HZS u SŽDC, s. o. Daniel Novák 2016
Agrese a strategie zvládání stresu u mladých řidičů Kateřina Urbánková 2016
Pokročilé asistenční systémy (ADAS) ve vozidlech Škoda auto z pohledu řidičů Martin Nevřela 2016
Rizikové jednání mladých řidičů v dopravním provozu Gabriela Zagyi 2017
Rizikové chování řidičů v kontextu časové perspektivy Lucie Hamplová 2017
Výkon řidiče pod druhotnou informační zátěží Regina Jandová 2017
Osobnostní charakteristiky řidičů motocyklů se zaměřením na typ řízeného motocyklu Tomáš Kopecký 2017
ANALÝZA OBSAHOV TELEVÍZNYCH REKLÁM VÝROBCOV AUTOMOBILOV V ČR Valérie Polčová 2018
Dopravní výchova u dětí na 1. stupni základních škol Petra Plecová 2018
ADHD a souvislosti s rizikovým chováním řidičů Zdeňka Jiroutová 2018
Psychosomatická zátěž u profesionálních řidičů Ester Gawlasová 2018
 Rigorózní a disertační práce v oblasti dopravní psychologie
Název  Autor Rok
Pocit bezpečí a jeho vliv na chodce během přecházení přes přechod. Lucie KVASNIČKOVÁ  (PALKOVÁ) 2016
Psychická zátěž řidičů mezinárodní kamionové dopravy Martina KOPEČKOVÁ  (MANSFELDOVÁ) 2015
Postoje mladých řidičů a možnosti jejich změny dopravně-bezpečnostními metodami Jana LEHNEROVÁ 2011
Pracovní motivace strojvedoucích Českých drah, a.s. Jitka MOHYLOVÁ 2010
Vybrané rizikové charakteristiky mladých řidičů Veronika HAMERNÍKOVÁ 2011
Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání Jitka ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ 2018
Realizované výzkumné projekty

 

Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Garant tématu: doc. Matúš Šucha

Spoluřešitelé: Dr. Martin Seitl, Mgr. Tomáš Dominik.

Hlavní řešitel VUT Brno: Doc. Radim Kolář

Anotace: Hlavním cílem projektu je specifikace základních biosignálů, využitelných pro spolehlivou detekci kritických stavů řidiče (únava, stres) v jízdních podmínkách. Následně pak definovat způsob měření těchto biosignálů s důrazem na komfort řidiče a praktickou využitelnost. Výsledná množina těchto signálů a parametrů pak výrazně přispěje k odhalení příčin nízké spolehlivosti stávajících systémů pro detekci únavy a stresu.

Grantová podpora: TAČR ÉTA 2018 – 2020. UP Olomouc je partnerem projektu, hlavním řešitelem je VUT Brno.

 

Nastavení metodiky a technické podpory posouzení psychické způsobilosti vybraných zaměstnání Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Garant tématu: doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Předmětem veřejné zakázky je nastavení metodiky a technické podpory posouzení psychické způsobilosti vybraných zaměstnání v rámci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) dle Směrnice SŽDC č. 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání, včetně stanovení parametrů pro jednotlivá zaměstnání a jejich implementace na psychologická pracoviště SŽDC.

Realizováno v letech 2017 a 2018, celková hodnota zakázky je 1 mil Kč.

Grantová podpora: Veřejná zakázka SŽDC.

 

Život bez auta

Garant tématu: doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: Prof. Ralf Risser, Mgr. Lucie Viktorová

Anotace: V našem výzkumu sledujeme, jak se mění dopravní zvyky a život občanů Olomouce a blízkého okolí, kteří se rozhodli dobrovolně se vzdát využívání auta. Do realizovaného výzkumu se zapojili jednotlivci a rodiny, kteří alespoň 4 krát týdně využívají pro svoji dopravu auto. A současně bydlí v Olomouci nebo v jejím okolí do 50 kilometrů. Všechny informace dostupné na webových stránkách projektu: www.zivotbezauta.upol.cz.

Grantová podpora: SGS IGA UP FF 2017 a 2018

 

Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: Doc. Zdeněk Vtípil, CSc., Prof. Ralf Risser, Dr. Jiří Plíhal, Mgr. Lucie Viktorová, UTIA AV ČR, v.v.i.

Anotace: Hlavním cílem projektu je popsat proces a míru adaptace člověka (řidiče) na asistenční systémy určené pro řidiče v motorových vozidlech, a to zejména z pohledu dopravní bezpečnosti, tj. jaký pozitivní, případně negativní dopad mají dané systémy na dopravní bezpečnost. Cílem je pokrýt problém jak z pohledu jednotlivce (tj. v tomto případě řidiče), tak také z pohledu celé společnosti (tj. dopravní bezpečnost a veřejné zdraví jako celospolečenský problém). V širším kontextu pak vyvinout takové nástroje pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů, které zvýší akceptaci těchto systémů, lepší pochopení jejich funkčnosti a limitací a zabrání přeceňování jejich možností z pohledu řidiče (tj. posílení zodpovědnosti na straně řidiče a eliminace přenášení odpovědnosti na systém).

Grantová podpora: TAČR, Omega 2016 – 2017

Drivers’ acceptance and behavioural adaptation of Advanced Driver Assistance Systems, NTSA, Kodaň Dánsko, 19. – 10. 5. 2017 (pdf, prezentace)

Všechny výstupy projektu (metodiky, interakční software, instruktážní videa) jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.adas.upol.cz.

 

Dopravněpsychologický výkadový slovník

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice)

Anotace:  Dopravní psychologie jako každá vědecká disciplína pracuje s určitým pojmovým aparátem, v němž se vyskytuje řada terminologických nejednoznačností a jehož vyjasnění napomůže srozumitelnosti a objektivitě této disciplíny. Za tímto účelem bude připraven terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, který si klade za cíl shromáždění a definování základních užívaných pojmů. Kromě výkladu pojmů bude zařazen i jejich anglický a německý překlad či ekvivalent. Hlavním cílem projektu tedy je příprava a publikace terminologického a výkladového slovníku dopravní psychologie (v roce 2015). Cíl projektu sleduje obecnější společenské a vědecké cíle, které směrují k sjednocení terminologie v oboru dopravní psychologie a definování klíčových termínů. Kniha bude sloužit jako nadčasový podklad pro odborníky v dopravě.

Grantová podpora: Projekt byl podpořen FF UP v Olomouci, grantem Fond pro podporu vědecké činnosti

 

Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: PhDr. Zuzana Sedlačková, PhD, MUDr. Július Hodosy (Ústav molekulárnej biomedicíny a Fyziologicky ustav, LF UK Bratislava).

Anotace: Smyslem projektu je ověřit, jestli se hladiny testosteronu (a dalších charakteristik s ním spojených) liší u rizikových a bezpečných řidičů. Výzkumný vzorek cca 150 řidičů. Kontrolní hodnoty budou použity dle průměrných hodnot v populaci. Jedná se o pilotní průzkum. Pokud se objeví zajímavé výsledky, bude podána žádost o financování ve spolupráci se Ústavem molekulárnej biomedicíny Bratislava.

 

Vnímání rizika v dopravních situacích

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: Ing. Jiří Ambrož (CDV)

Anotace: Cílem výzkumného záměru je popsat jak lidé vnímají a posuzují rizikové situace v dopravě, a to vzhledem k jejich osobnostním rysům, identifikací s určitou dopravní rolí (chodec, cyklista, řidič) a řidičským chováním. Respondenti budou hodnotit 35 krátkých videí na škále, ve smyslu nakolik se jim jeví prezentovaná situace riziková. Dále vyplní krátký dotazník (osobní údaje), osobnostní test TVP a dotazník DBQ. Realizace ve spolupráci s CDV.

 

Pokročilé asistenční systémy (ADAS) ve vozidlech Škoda auto z pohledu řidičů

Garant tématu: Univerzita Palackého v Olomouci: PhDr. Matúš Šucha, PhD., Škoda auto, a.s.: Ing. Jiří Haman

Spoluřešitelé: Martin Nevřela (diplomant)

Anotace:  Cílem předkládaného výzkumného záměru je empiricky ověřit míru akceptace pokročilých asistenčních systémů (ADAS) českými řidiči ve vozidlech Škoda auto. Dále pak definovat ergonomické podmínky (zejména způsob komunikace mezi systémem a řidičem), které zvyšují akceptaci systému. Současně ověřit míru znalostí informací o daných systémech a definovat nejefektivnější způsoby sdělování relevantních informací zákazníkům (řidičům). Jedná se o studentský výzkumný projekt, výzkum je součástí diplomové práce diplomanta.

Grantová podpora: Výzkum je realizován za finanční podpory Škoda auto, a.s.

 

NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: Mgr. Petr Zámečník

Anotace: Hlavním cílem COST projektů je sdílet znalosti expertů z jednotlivých zemí a produkovat kompilaci poznatků formou průběžných a závěrečných zpráv. Zaměření uvedené COST akce je na problematiku hybridních a elektro vozů – zejména z pohledu jejich vývoje a optimalizace pro širší využití ve společnosti. Hlavním přínosem a úkolem naši Univerzity v konsorciu je poskytování informací o vnímání elektromobility ve společnosti, definování požadavků spotřebitelů a propojování požadavků uživatelů a možností vývoje vozů.

Grantová podpora: Akce COST TU 1105, H2020

 

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice)

Anotace:  Hlavním cílem projektu je provést sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli hranice 12 bodů v rámci bodového systému, a bylo jim odebráno řidičské oprávnění. V rámci analýzy se zaměřujeme na osobnost řidiče (osobnostní vlastnosti, motivační činitele a postoje) a sociodemografické charakteristiky. Následně (na podkladě uvedených zjištění) připravíme metodiku pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení, která bude sloužit pro výběr a přípravu řidičů v rámci autoškol. Přesah projektu je do oblasti rehabilitace řidičů, kde informace ohledně osobnostních a demografických charakteristik tzv. „vybodovaných“ řidičů umožní lépe zacílit rehabilitační programy.

Grantová podpora: Bezpečností výzkum MV ČR, VG20132015121.

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení (Dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2013)

Sběr dat pro vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky prezentované na semináři ADP ČR 2014, poster, pdf)

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky, poster, Psychologické dny 2014, Olomouc, pdf).

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření (prezentace ze semináře ČAPPO 2014, Praha, pdf).

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel – 2015 (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)

Charakteristiky „vybodovaných“ řidičů v ČR (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)

Osobnostní rysy jako validní prediktor rizikového řízení (CIECA kongres, Berlín, 2015, pdf)

 

Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace:  Výzkum se zaměřuje na identifikaci a popis postojů a souvisejících hodnot, které občani různých států deklarují. Výzkum je realizován formou on line dotazníků, data jsou zpracovávána kvalitativně formou analýzy textu. Výzkum je realizován na 5 kontinentech (v 7 jazycích) v přibližně 50 krajinách. Cílem výzkumu je popsat a porovnat ve celosvětovém měřítku postoje a hodnoty obyvatelstva k bezpečnosti dopravy. Praktickou implikací výsledku výzkumu je lepší pochopení místa dopravní bezpečnosti ve společnosti a lepší zacílení bezpečnostní kampaní.

Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide (Šucha, M., Viktorová, L., Risser, R., 2016 – full text, pdf)

 

Operation and safety of tramways in interaction with public space (Provoz a bezpečnost tramvajové dopravy v kontextu veřejného prostoru)

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost tramvajové dopravy ve městech, a to prostřednictvím popisu rizikových uzlových bodů (tzv. hotspots), popsání postupů pro eliminaci konfliktů a nehod v těchto lokalitách, dále pak popsat interakce tramvajové dopravy s ostatními účastníky dopravního prostředí – zejména automobily, cyklisty a chodci. Zdůrazněný je lidský faktor jako ústřední řídící prvek celého dopravního systému. Filozofickým východiskem pojímání bezpečnosti a prevence nehod je předpoklad, že máme k dispozici různé indikátory, podle kterých můžeme předpokládat vznik nehody v budoucnu (v nějaké lokalitě) a nemusíme čekat, až se uvedená nehoda stane. Popis těchto indikátorů a zavedení do dopravněbezpečnostní praxe je jedním z cílů projektu.

Grantová podpora: 7. rámcový program EU, akce COST, TU 1103

Proč řídíme tak, jak řídíme – úvod do dopravní psychologie (COST, Dublin, 2013)

Public report Work phase 1 (pdf)

Závěrečná zpráva projektu: Operation and safety of tramways in interaction with public space: Analysis and Outcomes (pdf)

Indikátory bezpečného tramvajového provozu (pdf)

Brožura (pdf)

 

Bezpečná a udržitelná mobilita ve městech

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová (studentky 3. ročníku)

Anotace: Hlavním cílem projektu je zapojení Univerzity Palackého do celospolečenského trendu zvyšování bezpečnosti dopravy, kvality života občanů a ekologické udržitelnosti. Mezi klíčové pojmy se řadí bezpečnost pro všechny, kvalita života studentů, zaměstnanců univerzity a občanů města, životní prostředí neboprestiž univerzity jako celospolečensky zodpovědné organizace. Kampaň je zacílená na prostředí univerzity zahrnující okolí budov univerzity, zaměstnance univerzity, studenty a občany města v kontaktu s univerzitou.

Prezentace výsledků pilotní fáze – průzkum potřeb a preferencí zaměstnanců a studentů v oblasti dopravního chování (pdf)

Závěrečná zpráva pilotní fáze – Potřeby a preference zaměstnanců a studentů UP v oblasti dopravního chování (pdf)

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? (prezentace z konference Města s dobrou adresou, Olomouc, 2015, pdf).

 

Bezpečnost a potřeby chodců při přecházení přes silnici

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace:  Cílem výzkumného projektu je popsat strategie chodců při přecházení silnice, strategie řidičů při řízení v situaci křižování silnice chodcem a jejich vzájemnou komunikaci. Dále pak popsat potřeby chodců a nejvýznamnější faktory ovlivňující jejich bezpečnost. Identifikovány jsou rizikové strategie a rizikové kombinace různých strategií. Dále pak rizikové a protektivní faktory jak na straně chodců, tak také řidičů. Analyzovány jsou konfliktní situace (konflikty, skoronehody, nehody) a je popsána příčinná souvislost dějů, které k nim vedou. Závěry jsou interpretovány v kontextu dopravního prostředí.

Interakce řidičů a chodců při přecházení chodců na přechodu pro chodce (ICTCT Workshop, Maribor, 2013, pdf)

Komunikační strategie chodců a řidičů při jejich setkání na přechod pro chodce (TRA Paris, 2014, článek, pdf)

Chodci a řidiči: strategie a komunikace při jejich setkání na přechodech pro chodce (Norbit, Kodaň, 2013)

Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings (FTD 2014 konference, Varšava)

Chodci řidičům nevěří, ukázal průzkum u přechodů (www.idnes.cz, 14. 4. 2014)

On-site observation of driver-pedestrian interaction at zebra crossings (ICTCT workshop 2014, Karlsruhe, Německo, pdf)

On-site observation of driver-pedestrian interaction at zebra crossings in Urban settings (NTSA, 2015, Helsinky, Finsko, pdf)

Sucha, M., Dostal, D., & Risser, R. (2017). Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident analysis and prevention102, 41-50.

 

Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé: PhDr. Radko Obereignerů, PhD.,  PhD. Lenka Šrámková (DSP student), PhDr. Michal Walter (externí spolupracovník), PhDr. Libor Eliášek (externí spolupracovník), Kateřina Böhmová (studentka)

Anotace:  Při posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření kombinujeme přístup testový a klinický. V realizovaném výzkumném projektu popisujeme principy klinického přístupu a jeho metod – interview, pozorování a anamnéza v rámci dopravněpsychologického vyšetření v ČR. Podkladem je obsahová analýza sdělení (interview) zkušených dopravních psychologů v ČR. Výstupem projektu je monografie na dané téma, která bude publikována v roce 2014.

Grantová podpora: CZ.1.07/2.2.00/28.0143 –  Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Metoda rozhovoru v rámci dopravněpsychologického vyšetření (Bc. Kateřina Böhmová, IV. dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2014, pdf.)

Interview, anamnéza a pozorování nebo „čtení mezi řádky“ (Dr. Šucha, Dr. Šťastná, 1. dopravněpsychologický den, Praha, 10. 4. 2015, pdf).

Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření – nová monografická publikace (Šrámková, L. & Šucha, M., 2015) (pdf)

 

Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., Doc. Ing. Pavel Drdla, PhD., Ing. Josef Bulíček, PhD., Mgr. Petr Zámečník, Mgr. Michal Šimeček, Mgr. Veronika Kuřečková, PhDr. Jiří Popelka.

Anotace: Hlavním úkolem zakázky je posouzení psychické zátěže při výkonu práce u uvedených profesí, včetně posouzení ergonomických řešení ovládacích prvků pro obsluhu sdělovacích, rádiových, informačních zařízení a dalších technologických zařízení. Součástí řešení zakázky je i vypracování požadovaného psychického profilu zaměstnance v této profesi, vytvoření psychodiagnostické testové baterie pro výběr u těchto profesí, návrh opatření pro optimalizaci psychické zátěže s implikací pro pracovně hygienický design nového centrálního dispečerského.

Zakázku bude Katedra realizovat v prvním pololetí 2014 ve spolupráci s CDV Brno a Univerzitou v Pardubicích. Celková hodnota zakázky je 3.5 mil Kč.

Grantová podpora: Veřejná zakázka SŽDC.

 

Překlad a lokalizace dotazníku DBQ (The Manchester Driving Behaviour Questionnaire) do českého prostředí

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  PhDr. Lenka Šrámková (DSP student)

Anotace: Manchesterský dotazník chování řidiče (Manchester Driver Behaviour Questionnaire, DBQ) je široce uznávaným nástrojem v oblasti psychologické diagnostiky řidičů. V rámci realizovaného výzkumu je Manchesterský dotazník chování řidiče (DBQ) aplikován na řidiče v ČR. Hlavním cílem studie je vytvořit validní nástroj pro psychologickou diagnostiku v oblasti dopravní psychologie v České republice (včetně norem pro řidičskou populace).

Česká on-line verze dotazníku DBQ, včetně vyhodnocení dle norem (n=2684, rok 2015), je volně k dispozici na webových stránkách: www.dbq.upol.cz. Následně po vyplnění dotazníku, je možné získat výsledky na adrese: www.dbq.upol.cz/admin, kde je nutné zadat unikátní kód testování, který se zobrazuje v pravém horním rohu při vyplňování dotazníku.

The Manchester driver behaviour questionnaire: self-report of aberrant behaviour among Czech drivers. Šucha, M., Šrámková, L. & Risser, R., European Transport Research Review (pdf).

© Katedra psychologie Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník v originální verzi: „The Driver Behaviour Questionnaire – DBQ“ publikovaný v roce 1990 profesorem Jamesem Reasonem. V české verzi (40 položková verze) v roce 2018, autoři: Matúš Šucha, Tomáš Dominik, Daniel Dostál. Autory můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu: matus.sucha@upol.cz.

 

 

Aktualizace „METODIKY 9202“ – metodiky k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Spoluřešitelé:  PhDr. Martin Seitl, PhD., Mgr. Petr Zámečník

Příjemcem grantu je Centrum dopravního výzkumu v. v. i., Katedra psychologie FF UP Olomouce je spolupříjemcem.

Anotace: Účelem projektu je aktualizace metodiky 9202 pro vyšetřování a psychologické posuzování řidičů motorových vozidel dopravním psychologem. Metodika, která posuzovala míru schopností řidiče, sice existuje, je však již zastaralá. Platí od roku 1992 a počítalo se s tím, že bude každých deset let aktualizována. Doposud se tak však neučinilo. Proto jsme se rozhodli tohoto úkolu ujmout a uvedenou metodiku aktualizovat tak, aby řidiči mohli být adekvátně posuzováni v souladu s platnou normou.

Grantová podpora: Ministerstvo dopravy ČR – výzkumné projekty „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“

Datum ukončení: 31. 12. 2010.

Materiály

Keynotes and recommendations: Performance tests in Driver Assessment (Doporučení pro používání výkonových testů při dopravněpsychologickém vyšetření) (Herle, Šucha, Pereira da Silva & Wagner), 2015, pdf (DGVP & TPI Group)

Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro Dopravní psychologii (Risser, R., Šucha, M., Zámečník, P., 2015, pdf)

Bezpečná a udržitelná doprava jako psychologické téma (pdf)

Interdisciplinární model pro podporu a zajišťování způsobilosti k řízení v Evropě (pdf)

Odborné posuzování a podpora řidičské způsobilosti v Evropě (pdf)

Knihy a články

(uvedené jsou prezentace do roku 2016, kompletní přehled je možné najít na Research gate profilu Matúš Šucha)

Agresivita na cestách (Šucha, et al., 2009) (monografie, pdf)

The Manchester driver behaviour questionnaire: self-report of aberrant behaviour among Czech drivers. Šucha, M., Šrámková, L. & Risser, R., European Transport Research Review (pdf).

What does it mean to be a driver and what does it mean to own a car (JTTE, 2014; 3(5): 216-221, doi:10.5923/j.ijtte.20140305.02)

Úvod k odbornému posuzování způsobilosti k řízení vozidla v SRN (Brenner-Hartmann, J. a kol) (monografie, pdf)

Dopravní psychologie pro praxi (Šucha et al, 2013) – informační leták

Společné evropské kurikulum pro postgraduální studium dopravní psychologie v Evropě (článek, pdf)

Interakce řidičů a chodců při přecházení chodců na přechodu pro chodce (ICTCT Workshop, Maribor, 2013, pdf)

Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice (Psychologie a její kontexty, 2014, pdf)

Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem? (Psychologie a její kontexty, 2014, pdf)

Komunikační strategie chodců a řidičů při jejich setkání na přechod pro chodce (TRA Paris, 2014, článek, pdf)

Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření – nová monografická publikace (Šrámková, L. & Šucha, M., 2015) (pdf)

Nová monografická publikace autorů z Katedry psychologie: „Metody pro dopravněpsychologické vyšetření“ v prodeji od dubna 2016.

Prezentace z konferencí

(uvedené jsou prezentace do roku 2016, kompletní přehled je možné najít na Research gate profilu Matúš Šucha)

Alcolock Interlock (Konference psychologie práce a organizace Brno 2010) 

Efektivita bezpečnostních opatření zaměřených na řízení pod vlivem alkoholu (ICADTS, Oslo, 2010)

Efektivita měření hladiny alkoholu pomocí dechové zkoušky při silničních kontrolách (ICADTS, Oslo, 2010)

Nehodovost profesionálních řidičů a vybrané psychologické a somatické aspekty (Dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2011)

Posuzování psychické způsobilosti k řízení v České republice (ICTPP, 2012, Groningen)

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení (Dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2013)

DBQ mezi českými řidiči (ICDBT , Helsinky, 2013)

DBQ pilotní studie (Konference psychologie práce a organizace, Olomouc, 2013)

Řízení pod vlivem alkoholu a dalších drog ve střední Evropě (ICTCT, South Africa, 2013)

Společné evropské kurikulum pro postgraduální studium dopravní psychologie v Evropě (Fit to drive congress, Berlín, 2013)

Chodci a řidiči: strategie a komunikace při jejich setkání na přechodech pro chodce (Norbit, Kodaň, 2013)

Hazard perception (Seminář ADP, Praha, 2013)

Proč řídíme tak, jak řídíme – úvod do dopravní psychologie (COST, Dublin, 2013)

Vliv návykových látek na kognitivní funkce při řízení vozidla (seminář ADP ČR 2014)

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog (Kurz adiktologie v dopravě, Olomouce, 2014)

Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings (FTD 2014 konference, Varšava)

Sběr dat pro vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky prezentované na semináři ADP ČR 2014, poster, pdf)

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky, poster, Psychologické dny 2014, Olomouc, pdf).

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření (prezentace ze semináře ČAPPO 2014, Praha, pdf).

Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel – 2015 (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)

Metoda rozhovoru v rámci dopravněpsychologického vyšetření (Bc. Kateřina Böhmová, IV. dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2014, pdf.)

Charakteristiky „vybodovaných“ řidičů v ČR (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)

Why we act in the traffic the way we do (prezentace pro postgraduální studium dopravní psychologie, Univerzita Opole, 2015, pdf.)

On-site observation of driver-pedestrian interaction at zebra crossings in Urban settings (NTSA, 2015, Helsinky, Finsko, pdf)

Osobnostní rysy jako validní prediktor rizikového řízení (CIECA kongres, Berlín, 2015, pdf)

Odstranění přechodů v Hodolanské ulici Olomouc – pohled chodců (případová studie, pdf)

Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme (RDIT 2015, Vysoké Mýto, pdf)

Děti nejsou malí dospělí (Vzdělávání certifikátorů primární prevence, Praha, 2015, pdf).

Starší řidič, mobilita a bezpečnost (Dopravní seminář VI, Olomouc, 11. 11. 2016)

Pedestrians crossings near schools (ICTCT workshop 2016, Lund, Švédsko)

Výukové materiály

Prezentace 1 – teorie a koncepce dopravní psychologie

Prezentace 2 – řidičské chování

Prezentace 3 – Účastníci silničního provozu

Prezentace 4 – Způsobilost k řízení

Prezentace 5 – Opatření směřující k bezpečnosti

Prezentace 6 – Kultura, společnost a komunikace

Prezentace 7 – Dopravní prostředí

Prezentace 8 – Dopravní prostředek

Odborné akce (konference, semináře, aj.)

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2016

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2015

1. Dopravněpsychologický den (Praha, 2015)

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2014

Odborná přednáška – Psychodiagnostické metody a dopravněpsychologické vyšetření (Dr. Černochová) – 30. 4. 2014

Krátký kurz: Adiktologie v dopravě 2014

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2013

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2012

Dopravněpsychologický seminář Olomouc 2011

Specializační (postgraduální) vzdělávání  

Informace k dispozici ZDE

Spolupracující organizace

1. Škoda auto, Mladá Boleslav

2. Hyundai, Nošovice

3. Factum, Vídeň

4. Technická Univerzita, Drážďany

5. Správa železniční dopravní cesty, Praha

6. Centrum dopravního výzkumu, Brno

7. Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

8. Konica Minolta

9. Dopravně vzdělávací institut, a. s.

10. Lund University, Švédsko

11. University of Helsinki (Traffic Psychology Unit), Finsko

Členství v mezinárodních organizacích

ICADTS – The International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety

TPI – Traffic Psychology International

DGVP (Die Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.)

ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety)

NTSA (Nordic Traffic Safety Academy)

Laboratoř

Laboratoř psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci je vybavena následujícími přístroji, které umožňují realizaci rozmanitých výzkumů z oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, expertimentálního vývoje a psychodiagnostiky v oblasti dopravní psychologie:

Vienna Test System (VTS) – Expert system traffic (ETS) zahrnuje komplexní systém metod umožňující osobnostní i kognitivní diagnostiku s využitím externích přístrojů.

PSYCHOPSHYSLAB (Psychophysiology System) – umožňuje využívat metody a přístroje (Elektroencefalogram – EEG se snímací čepicí, Elektromyogram – EMG, zařízení pro snímání Elektrodermální aktivity EDA.

VR200-INTRO-W (Virtual Reality Introductory System) – nabízí využití v rámci prostorové kognice (umožňující sledování a studování prostorového chování, a paměti).

EYEFRAMESCENEBI (Eye Frame Mounted Scene, Binocular) – přesné zařízení, které umožňuje pohyb hlavou vyšetřované osoby v simulacích dopravních situací a během vyšetření.

Racelogic PerformanceBox 02 – slouží ke sledování GPS trasy, rychlosti, zrychlení a dalších proměnných řidičů vozidel.

Kontakt

doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Email: matus.sucha@upol.cz

Tel.: +420 585 633 502

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/dopravni-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »